Διερεύνηση των απόψεων των αθλητικών δημοσιογράφων για τη δεοντολογία και την ηθική στο χώρο της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας

Research of the opinions of sports journalists on ethics in Greek sports journalism (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πετρούσης, Πέτρος
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 21 Μαρτίου 2021 [2021-03-21]
 5. Ελληνικά
 6. 52
 7. Χρονάκη, Δέσποινα
 8. Πολίτης, Περικλής | Βαμβακάς, Βασίλης
 9. Αθλητική Δημοσιογραφία | Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας | Δημοσιογραφική Ηθική | Journalism Ethics | Sports Journalism | Rules of Journalistic Ethics
 10. 2
 11. 16
 12. 78
 13. Περιέχει : Πίνακες, Γραφήματα
 14. Χρονάκη Δ., (2018), « ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  • H παρούσα έρευνα με τίτλο «Διερεύνηση των απόψεων των αθλητικών δημοσιογράφων για τη δεοντολογία και την ηθική στο χώρο της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας», καταγράφει τις απόψεις των αθλητικών συντακτών αναφορικά με την τήρηση και την εφαρμογή των κανόνων δημοσιογραφικής δεοντολογίας και ηθικής. Επίσης, καταγράφει τους λόγους των ζητημάτων που προκύπτουν και τέλος προτείνονται λύσεις από τους ίδιους τους αθλητικούς συντάκτες. Αποτελεί ποσοτική και ποιοτική έρευνα. Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων αξιοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. Δείγμα στην έρευνα αποτέλεσαν 112 αθλητικοί δημοσιογράφοι, μέλη και μη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) ανεξάρτητα, αν αποτελούν μέλη κάποιας Ένωσης (βλ. Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. κ.α.). Στα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας, όπως αυτά προέκυψαν ύστερα από την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και την ανάλυση των δεδομένων, η μειονότητα των αθλητικών συντακτών που συμμετέχουν στην έρευνα θεωρεί πως ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας τηρείται από «Πολύ» ή «Πάρα πολύ» στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας. Η πλειονότητα του δείγματος, πιστεύει πως τόσο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όσο και οι αθλητικοί συντάκτες έχουν σχέσεις πολιτικές, οικονομικές ή ιδεολογικές με συγκεκριμένους οικονομικούς/ επιχειρηματικούς κύκλους με πρώτο λόγο εξυπηρέτησης συμφερόντων να είναι «Οικονομικοί (ανάγκη εργασίας)». Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων των αθλητικών δημοσιογράφων απαντά πως δεν «προστατεύουν» τους αθλητικούς συντάκτες ούτε τα Μ.Μ.Ε., ούτε ο Π.Σ.Α.Τ. ούτε οι Ενώσεις (βλ. Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. κ.α.). Ωστόσο, οι περισσότεροι του δείγματος δηλώνουν πως μπορούν οι αθλητικοί συντάκτες να κάνουν την δουλειά τους τηρώντας τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Τέλος, για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι αθλητικοί συντάκτες να κάνουν την δουλειά τους τηρώντας τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας η επικρατέστερη απάντηση είναι, «να είναι ανεξάρτητοι οι δημοσιογράφοι ή να δουλεύουν σε ανεξάρτητα Μ.Μ.Ε.», και δεύτερη έρχεται η απάντηση «να γίνουν εκδότες- ιδιοκτήτες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας».
  • The present research entitled "Research of the opinions of sports journalists on ethics in Greek sports journalism ", records the views of sports editors regarding the observance and application of the rules of journalistic ethics and ethics. It also records the reasons for the issues that arise solutions are proposed by the sports authors themselves. It is a quantitative and qualitative research. An anonymous questionnaire with open and closed questions was used as data collection tools. A sample of the research consisted of 112 sports journalists, members and non-members of the Greek Sports Press Association (P.S.A.T.) regardless of whether they are members of an Association. In the main results of the research, as they emerged after the completion of the questionnaires and the analysis of the data, the minority of sports editors participating in the research consider that the code of journalistic ethics is observed from "Very" to "Too much" in the field of sports journalism. The majority of the sample believe that both the media and sports editors have political, economic or ideological relations with specific economic / business circles with the first reason for serving interests being "Economics (need for work)". The majority of the respondents of the sports journalists answer that the media do not "protect" the sports editors, nor the P.S.AT. nor the Associations (see A.J.D.N.A., A.J.D.N.M.T. etc.). However, most of the sample states that sports editors can do their job by following the code of journalistic ethics. Finally, for the way in which sports editors can do their job in accordance with the code of journalistic ethics, the prevailing answer is, "should journalists be independent or work in independent media", and second comes the answer "to become publishers-owners of Mass Media".
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές