Η ξένη και η ελληνική μιντιακή προσέγγιση των μεταναστευτικών και προσφυγικών γεγονότων στις Καστανιές Έβρου.

The foreign and Greek media approach to immigration and refugee events in Kastanies Evros (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΜΕΤΙΔΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 21 Μαρτίου 2021 [2021-03-21]
 5. Ελληνικά
 6. 208
 7. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
 8. ΒΑΜΒΑΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΕΓΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
 9. Παγκόσμια Δίκτυα Ενημέρωσης | Πρόσφυγες | προπαγάνδα | ο «άλλος»
 10. 1
 11. 211
 12. 14
 13. υπάρχουν φωτογραφίες, εξώφυλλα εφημερίδων- διαδικτυακών σελίδων διαφόρων μέσων, πίνακες,, διαγράμματα, χάρτες, αποτελέσματα ερωτηματολογίου σε ποσοστιαίες πίτες
  • Η παρούσα εργασία ερευνά την προσέγγιση των γεγονότων που έλαβαν χώρα τις πρώτες ημέρες στις Καστανιές Έβρου (28-02-2020 με 02-03-2020) από τις μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές. Αρχικά δίνονται οι βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με τα Μέσα των παγκόσμιων δικτύων ενημέρωσης, το διαδίκτυο και την διαδικτυακή δημοσιογραφία, την εναλλακτική δημοσιογραφία και την υπερτοπική. Μετέπειτα γίνεται εκτενή αναφορά στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, της χρήσης αυτών και στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα και την ανταπόκριση στην νέα αυτή εποχή καθώς και την χρήση αυτών στις Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας. Τέλος αναφέρονται η χρήση των ΜΜΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και μεθόδους προπαγάνδας που μπορεί να υπάρχουν. Η οπτικές εθνικών θεμάτων μέσω της παγκόσμιας οπτικής ή της εθνικής οπτικής σε εποχές κρίσεων. Τα fake news και πως επηρεάζουν τον κόσμο που τα λαμβάνει. Η συμμετοχή των ΜΜΕ στην διατήρηση της τάξης με συμπόρευση στις πεποιθήσεις του κράτους – κυβερνήσεις. Ο ρόλος του αυτόπτη μάρτυρα σε περιπτώσεις κρίσεων. Η έρευνα αφορά τη μελέτη πριν τα γεγονότα για τις ροές που είχαν πραγματοποιηθεί σε προηγούμενες χρονικές περιόδους στην περιοχή. Μετέπειτα δίνονται λεπτομέρειες της περιοχής και των γεγονότων, το χρονικό διάστημα που προκλήθηκαν τα γεγονότα και τα διπλωματικά στοιχεία αυτών. Η ανάλυση αφορά τις προσεγγίσεις 2 παγκόσμιων δικτύων ενημέρωσης, 4 ευρωπαϊκών, 2 ελληνικών διαδικτυακών δικτύων ενημέρωσης, 3 τηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης 1 υπερτοπικού μέσου ενημέρωσης καθώς και 2 ομάδων των κοινωνικών μέσων δικτύωσης που ασχολήθηκαν με τα γεγονότα από ελληνικής πλευράς. 3 αντίστοιχες ομάδες που αφορούν την εξυπηρέτηση των μεταναστών καθώς και των 2 τουρκικών Μέσων. Η έρευνά που πραγματοποιήθηκε αφορά την κριτική ανάλυσης λόγου την ανάλυσή των τίτλων των κειμένων και των εικόνων κάθε δημοσιεύματος. Τέλος μέσω του ερωτηματολογίου, 4 ενοτήτων, που διαμοιράστηκε και απαντήθηκε από 232 άτομα με ερωτήσεις σχετικές με τα γεγονότα και την ανάλυση μέσω της τυπικής απόκλισης εξάχθηκαν αποτελέσματα τα οποία είτε επιβεβαιώνουν είτε έρχονται σε σύγκρουση με τα βιβλιογραφικά δεδομένα που αναρτήθηκαν στα αρχικά κεφάλαια.
  • The present work investigates the approach of the events that took place in the first days in Kastanies Evros (28-02-2020 to 02-03-2020) from the migratory - refugee flows. First, the bibliographic references on the World Media Networks, the internet and internet journalism, alternative journalism and the supra-local are given. Afterwards, there is an extensive report in the Social Media, their use, data concerning Greece and the response to this new era, their use in the Armed Forces and Security Forces. Finally, the use of the media in foreign policy issues and propaganda methods that can to exist. The perspective of national issues through the global perspective or the national perspective in times of crisis. Fake news and how it affects the people who receive it. The participation of the media in maintaining order in line with the beliefs of the state - governments. The role of the eyewitness in case of crisis. The research concerns the study before the events for the flows that had taken place in previous time periods in the area. Details of the events, the timeline of the events and their diplomatic details are given below. The analysis concerns the approaches of 2 global information networks, 4 European, 2 Greek internet information networks, 3 television media, 1 supra-local media as well as 2 social media groups that dealt with the events from the Greek side. 3 respective groups concerning the service of immigrants as well as the 2 Turkish Media. The research carried out concerns the Critical Discourse Analysis, an analysis around the tilt, the text and the images of each article. Finally, through the questionnaire, 4 sections, which was shared and answered by 232 people with questions related to the facts and the analysis through the standard deviation. Results were obtained which either confirm or contradict the bibliographic data posted in the original chapters.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.