Η κάλυψη ζητημάτων χαμηλής πολιτικής στην Τουρκία από τα ελληνικά ΜΜΕ

Turkish Low Politics issues media coverage in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αγγέλου, Ευλαμπία
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 06 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-06]
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος
 8. Μέσα | Media | χαμηλής πολιτικής ζητήματα | low politics | Ελλάδα | Greece | Τουρκία | Turkey
 9. 1
 10. 39
 11. 30
 12. Περιέχει πίνακες
  • Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να εξετάσει το βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο τα ελληνικά Μέσα προβάλλουν τα ζητήματα χαμηλής πολιτικής που λαμβάνουν χώρα στην Τουρκία. Μελετώνται θέματα που εμπίπτουν στον τομέα της οικονομίας, της υγείας, του μεταναστευτικού, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και των επιστημών, της δικαιοσύνης, της κοινωνίας και της εσωτερικής πολιτικής. Εξετάστηκαν δύο έντυπα Μέσα ποικίλης θεματολογίας και εθνικής εμβέλειας με μεγάλη αναγνωσιμότητα: η Καθημερινή και η Εφημερίδα των Συντακτών. Υπόθεση της έρευνας ήταν ότι η δημοσιογραφική κάλυψη των ζητημάτων της Τουρκίας επικεντρώνεται στα ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, ενώ σε τομείς που αφορούν κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά θέματα δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη. Για τη μελέτη των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική έρευνα και η ανάλυση περιεχομένου. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν την αρχική υπόθεση, όπως άλλωστε αναμενόταν και από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Στην ημερήσια διάταξη κυριαρχούν θέματα υψηλής πολιτικής, ενώ τα θέματα χαμηλής πολιτικής απουσιάζουν. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι συναισθηματικά φορτισμένος και καλλιεργεί ένα κλίμα ανασφάλειας και εχθρότητας μεταξύ των δύο λαών. Τα Μέσα που εξετάστηκαν αναπαρήγαγαν τα τουρκικά θέματα από την πλευρά του κυρίαρχου ιδεολογήματος και των ελληνοτουρκικών σχέσεων από την εθνική οπτική. Η γείτονα χώρα εξακολουθεί να προβάλλεται ως τη συνέχεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μιας μη Δυτικής, βάρβαρης, αδιάλλακτης επεκτατικής δύναμης που αποσκοπεί στην καταστρατήγηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Περισσότερες έρευνες είναι απαραίτητες για τη διερεύνηση του φαινομένου, καθώς η πραγματική και σε βάθος κατανόησή του θα επιτρέψει αλλαγές στηφιλοσοφία και τον τρόπο δράσης των ελληνικών Μέσων που καλούνται να προσαρμοστούν στο αίτημα για πολύπλευρη και ουσιαστική ενημέρωση στη νέα παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα.
  • The study attempts to examine the way and the extent in which the Greek Media highlight the low policy issues taking place in Turkey. The studied issues are in the fields of economics, health, immigration, environment, culture and science, justice, society and domestic policy. For this purpose, two national newspapers were examined: Kathimerini and Efimerida ton Syntakton. The research hypothesis was that the journalistic coverage of Turkey's issues focuses on national defense and foreign policy issues, while in areas related to social, economic and cultural issues there is insufficient coverage. Quantitative research and content analysis were used to study the data. The results of the research confirmed the initial hypothesis, as was also expected from the existing literature. The agenda is dominated by high policy issues, while low policy issues are absent. At the same time, it was found that the used language is emotionally charged and cultivates a climate of insecurity and hostility between the two peoples. The Media that were examined reproduced Turkish issues from the point of view of the dominant ideology and Greek-Turkish relations from the national point of view. Turkey continues to be projected as the continuation of the Ottoman Empire, a non-Western, barbaric, uncompromising expansionist force aimed at circumventing the sovereign rights of Greece. More research is needed to investigate this phenomenon, as a real and in-depth understanding of it will allow for changes in the philosophy and mode of action of the Greek media, which are called upon to adapt to the demand for multifaceted and meaningful information on the new global reality.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.