Θεωρητική επισκόπηση για τα συστήματα δεοντολογίας σε χώρες της ΕΕ (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα)»

Theoretical overview of the ethical code systems of journalism in European Union countries (United Kingdom, France,Germany, Greece) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Περπερίδου, Αναστασία
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 06 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-06]
 5. Ελληνικά
 6. 62
 7. Χρονάκη, Δέσποινα
 8. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος | Πασχαλίδης, Γρηγόρης
 9. Δημοσιογραφική Δεοντολογία | Journalistic Ethics | Κώδικες Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, | Codes of Journalistic Ethics | Συγκριτική ανάλυση | Comparative analysis | Ηθική | Ethics
 10. 14
 11. 40
 12. 0
  • Τα ΜΜΕ, ήτοι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης διαμορφώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την κοινή γνώμη, όντας ουσιαστικά οι συλλέκτες των πληροφοριών και ταυτόχρονα οι πομποί τους προς την κοινωνία. Από τη στιγμή που η δημοσιογραφία απέκτησε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός επίσημου επαγγέλματος ξεκίνησε να αντιμετωπίζει ο εκάστοτε δημοσιογράφος πληθώρα προβλημάτων αναφορικά με τις πρακτικές που όφειλε να ακολουθεί και τον τρόπο που θα ενημέρωνε το κοινό. Προκειμένου να βοηθηθούν οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους θεσπίστηκαν από τους επαγγελματικούς τους συλλόγους ή από τα εθνικά/τοπικά συμβούλια τύπου κώδικες δεοντολογίας. Πρωτοπόρα σε επίπεδο Ευρώπης υπήρξε η Γαλλία, η οποία θέσπισε το σχετικό κώδικα δεοντολογίας για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους το 1936, ενώ ακολούθησαν και οι υπόλοιπες. Σήμερα, έχουν όλες οι χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο δια-θέτουν κώδικες δεοντολογίας για τους δημοσιογράφους, οι οποίοι παρουσιάζουν μεταξύ τους αρκετές ομοιότητες, αλλά παράλληλα έχουν και αρκετές διαφορές, μιας και σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζουν τις ευρύτερες πολιτικές, πολιτισμικές και εν γένει το στάτους κάθε χώρας. Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε τις έννοιες της δεοντολογίας και της ηθικής για τους δημοσιογράφους και αφού κάνουμε μία ιστορική αναφορά στους κώδικες δεοντολογίας των χωρών της Ευρώπης θα πραγματοποιήσουμε μία συγκριτική ανάλυση ορισμένων εξ αυτών προκειμένου να εντοπίσουμε τις διαφορές και τις ομοιότητές τους.
  • The Mass Media have the main role to gather information with the aim to transmit them to the society; As a result Mass Media have the tendency to form the public opinion in a great extent. Since the moment that journalism became a “real” profes- sion, journalists started to face great issues regarding the practises they had to follow and the way they would inform the public properly. The professional associations and the national/local council of press have established codes of professional ethics for the support of journalists while exercising their duties. France has been a pioneer state in Europe , as it was the first one to adopt a code of professional ethics for the journalists in 1936; the rest European states followed the example of France and started the works for the construction of their own code of ethics. The codes of ethics that are followed by the journalists have similarities and differences as they basically are a reflection of the status, both political and cultural of each country. This paper will present and analyse the concept of ethics and their relationship with journalists in their every day profession. Starting with a historical reference of the codes of ethics in Europe and the European countries while a comparative analysis of some major follows in order for their main similarities and differences to be identi- fied.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.