ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ: Κατευθυντήριες γραμμές για έναν Οδηγό για δημοσιογράφους στη βάση της δικαιωματικής προσέγγισης

REPRESENTATIONS OF DISABILITY IN MASS MEDIA: Guidelines for a journalist' guide on the basis of human rights approach (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΤΣΑΝΗ, ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ)
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 06 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-06]
 5. Ελληνικά
 6. 49
 7. ΧΡΟΝΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 8. ΒΑΜΒΑΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ
 9. Δημοσιογραφία, δεοντολογία, αναπηρία, δικαιώματα | Journalism, ethics, disability, rights
 10. 10
 11. 62
 12. 0
  • Η παρούσα εργασία μελετά την κοινωνική κατασκευή της αναπηρίας στα ελληνικά ΜΜΕ, τις στάσεις και τις ιδέες των δημοσιογράφων στην παρουσίασή της, καθώς και τις απόψεις των ατόμων με αναπηρία σχετικά με την αναπαράσταση αλλά και την κατασκευή της αναπηρίας από τα ΜΜΕ. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους γίνεται αντιληπτή η έννοια αλλά και η κατάσταση της αναπηρίας τόσο σε επίπεδο αναπαράστασης όσο και σε επίπεδο πρόσληψης, ώστε να δοθούν κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες για την εκπόνηση ενός Οδηγού για τα ΜΜΕ για την Αναπηρία. Για αυτό το λόγο επιχειρείται η σκιαγράφηση της αναπαράστασης των ατόμων με αναπηρία στη δημόσια σφαίρα: στα ΜΜΕ, στον κινηματογράφο, στη δημοφιλή κουλτούρα κλπ. Παρουσιάζονται επίσης τα νεότερα μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας, το κοινωνικό, το δικαιωματικό, καθώς και ο όρος «inspiration porn», η νεότερη προσθήκη στη φαρέτρα των ερευνητών της κουλτούρας της Αναπηρίας. Τονίζεται ότι μια έρευνα για την αναπηρία και τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να γονιμοποιηθεί με την αιχμή της έρευνας σχετικά με τις μορφές και τις πρακτικές των μέσων ενημέρωσης, τη μελέτη για τη δεοντολογία και τις μελέτες δημοσιογραφίας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, που μια τέτοια έρευνα είναι εξίσου καθυστερημένη και απαραίτητη, καθώς εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τόσο λίγα για μια αρκετά μεγάλη ομάδα του πληθυσμού- τη μεγαλύτερη κοινωνική μειονότητα του πλανήτη.
  • This paper studies the social construction of disability in the Greek media, the attitudes and ideas of journalists in its presentation, as well as the views of people with disabilities on the representation and the construction of disability by the media. The aim is to highlight the ways in which the concept and the state of disability is understood, both in terms of representation and in terms of perception, in order to give some guidelines for the preparation of a Guide for the Media about Disability. For this reason, the representation of people with disabilities in the public sphere is attempted: in the media, in the cinema, in popular culture, etc. The latest models of approaching disability, the social model, the human rights model as well as the term "inspiration porn", the latest addition to the quiver of the researchers of the culture of Disability are also presented. It is emphasized that research on disability and the media should be fertilized with the forefront of research into media forms and practices, the study of ethics and the study of journalism. There are many reasons why such research is both belated and necessary, as we still know so little about a fairly large group of the population - the largest social minority on the planet.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές