“ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ”

"NEW MODELS OF COMMUNITY JOURNALISM- FUNCTIONS AND APPLICATIONS, INNOVATIONS AND CHALLENGES OF HYPERLOCAL MEDIA - CREATION OF HYPERLOCAL MEDIA" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χρούμπ, Κλεωνάντα
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 30 Ιουλίου 2020 [2020-07-30]
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. Πασχαλίδης, Γρηγόριος
 8. Μπακουνάκης, Νικόλαος | Βαμβακάς, Βασίλης
 9. Υπερτοπικό μέσο, κοινοτική δημοσιογραφία, αστική δημοσιογραφία, Παγκράτι
 10. 16
 11. 1
 12. 25
 13. Περιέχει διαγράμματα και εικόνες
  • H παρούσα εργασία αφορά το νέο μοντέλο κοινοτικής δημοσιογραφίας, το υπερτοπικό μέσο. Αποτελώντας την πιο πρόσφατη μετεξέλιξη της κοινοτικής δημοσιογραφίας, εκείνη που προέκυψε μέσα από την προσαρμογή της στην ψηφιακή εποχή, το υπερτοπικό μέσο είναι κληρονόμος των χαρακτηριστικών δημοσιογραφικών πρακτικών της και της ιδιαίτερης κοινωνικής της φυσιογνωμίας και λειτουργίας. Παράλληλα, ωστόσο, σηματοδοτεί έναν τελείως καινοτομικό τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης των ειδήσεων, μια νέα δυναμική διακίνησης και απήχησής τους, έναν καινούργιο, ισχυρό τρόπο σύνδεσης και διάδρασης με την κοινότητα που υπηρετεί. Η εργασία αποπειράται να περιγράψει και να σχεδιάσει ένα υπερτοπικό μέσο για μια τυπική αθηναϊκή συνοικία (Παγκράτι), αξιοποιώντας τόσο τη διεθνή εμπειρία και βιβλιογραφία αναφορικά με τα υπερτοπικά μέσα όσο και την κοινωνική ερευνητική μεθοδολογία. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δημοσκόπησης, ενώ το ερωτηματολόγιο διακινήθηκε σε έναν επιλεγμένο πληθυσμό, στα μέλη μιας κλειστής ομάδας του Facebook, η οποία συγκεντρώνει έναν ικανό αριθμό πολιτών με κοινά ενδιαφέροντα και ανησυχίες για τη συνοικία του Παγκρατίου.
  • The present essay studies the newest model of community journalism, the hyperlocal medium. Being the latest evolution of community journalism, the one that emerged through its adaptation to the digital age, the hyperlocal medium is the inheritor of its journalistic characteristics and practices and its special social physiognomy and function. At the same time, however, it marks a completely innovative way of producing and consuming news, a new dynamic of their circulation and repercussion, a new, powerful way of connecting and interacting with the community, it serves. The paper attempts to describe and design a hyperlocal medium for a typical Athenian district (Pagrati), drawing on both international experience and literature on hyperlocal media and social research methodology. Specifically, the poll method was used, while the questionnaire was distributed to a selected population, members of a closed Facebook group, which brings together a large number of citizens with common interests and concerns about the Pagrati district.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.