Ποδοσφαιρικά σκάνδαλα και ΜΜΕ:το ζήτημα της πολυιδιοκτησίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον αθλητικό διαδικτυακό τύπο της Θεσσαλονίκης.

Football scandals and the media: the issue of the multi-ownership of PAOK FC in the sports online press of Thessaloniki. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Φωτόπουλος, Γιώργος
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 06 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-06]
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. Βαμβακάς, Βασίλειος
 8. Μπακουνάκης, Νικόλαος | Χρονάκη, Δέσποινα
 9. Ποδόσφαιρο, παγκοσμιοποίηση, εμπορευματοποίηση, ποδοσφαιρικά σκάνδαλα, πολυιδιοκτησία, ποιοτική έρευνα | Football, globalization, commercialization, football scandals, multi-ownership, quality research
 10. 8
 11. 49
 12. Περιέχει εικόνες
  • Το ποδόσφαιρο αποτελεί πια αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης και βασική συνιστώσα εξέλιξη της. Οι αρχές της φιλελεύθερης αγοράς του τέλους του 20ου και των αρχών του 21ου αιώνα και οι νεοφιλελεύθερες οικονομίες που επικράτησαν στην Ευρώπη, συνέβαλλαν σημαντικά στη διάχυση του ποδοσφαίρου από τα εργατικά στρώματα, σε ολόκληρη την παγκόσμια επικράτεια. Οι οικονομικές πρακτικές που ακολουθήθηκαν στο χώρο του ποδοσφαίρου, η εμπορευματοποίηση του, με σύγχρονους όρους marketing και διαφήμισης και η τεράστια συμβολή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ,διαδραμάτισαν κυρίαρχο ρόλο στη σύγχρονη μετεξέλιξη του ποδοσφαίρου. Τα ποδοσφαιρικά σκάνδαλα, που καλύπτουν την ιδιωτική σφαίρα απασχολούν ιδιαίτερα τη σύγχρονη κοινή γνώμη. Μια περιπτωσιολογική μελέτη, ποδοσφαιρικού σκανδάλου, η πολυιδιοκτησία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αποτελεί αντικείμενο της έρευνας μας στη παρούσα διπλωματική εργασία. Επιχειρώντας ποιοτική έρευνα, παρουσιάζουμε στο κύριο μέρος της εργασίας, θεματική, μορφολογική συγκριτική επισκόπηση του αθλητικού διαδικτυακού τύπου της Θεσσαλονίκης για το συγκεκριμένο ζήτημα, που συγκλόνισε συθέμελα την ελληνική κοινή γνώμη και όχι μόνο.
  • Football is now an integral part of modern globalization and a key component of its evolution. The principles of the liberal market of the late 20th and early 21st centuries, and the neoliberal economies that prevailed in Europe, contributed significantly to the spread of football from the working class to the rest of the world. The economic practices that followed in the field of football, its commercialization, in modern terms of marketing and advertising and the huge contribution of the Mass Media, played a dominant role in the modern evolution of football. Football scandals, which cover the private sphere, are of particular concern to modern public opinion. A case study of a football scandal, the multi-ownership of PAOK FC, is the subject of our research in this dissertation. In conducting a qualitative research, we present in the main part of the work, a thematic, morphological comparative overview of the sports online press of Thessaloniki on the specific issue, which constantly shocked the Greek public opinion and not only.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.