Το εθνικό πρόσωπο των διεθνών ειδήσεων. Η εσωτερικοποίηση των ειδήσεων του εξωτερικού και η αντανάκλαση τους στην εκπόνηση της εξωτερικής πολιτικής

The national face of international news. The Domestication of foreign news and their reflection in the elaboration of foreign policy (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 18 Ιουλίου 2020 [2020-07-18]
 5. Ελληνικά
 6. 109
 7. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
 8. ΧΡΟΝΑΚΗ, ΔΑΣΠΟΙΝΑ | ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ
 9. Εσωτερικοποίηση, Διεθνείς ειδήσεις, Εξωτερική Πολιτική, Εργαλειοποίηση, Εθνικά 􏰁􏰁Ε
 10. 2
 11. 10
 12. 8
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες και φωτογραφίες
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία, εξετάζεται κατά πόσο η «εσωτερικοποίηση» των διεθνών ειδήσεων από τα εθνικά, ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπορεί να εγκυμονεί τον κίνδυνο να καταστούν τα τελευταία, προνομιακοί συνδιαμορφωτές της εθνικής εξωτερικής πολιτικής. Ως «εσωτερικοποίηση» των διεθνών ειδήσεων, ορίζεται η πρακτική ότι τα 􏰁􏰁Ε επιλέγουν και προβάλουν διεθνείς ειδήσεις, τις οποίες προσαρμόζουν στα εθνικά δεδομένα και έχουν διαμορφωθεί με βάση τους προβληματισμούς, τις αφηγήσεις και κυρίως τις αγωνίες κάθε τόπου και χώρας στην οποία απευθύνονται. 􏰁ε αυτό τον τρόπο, τα 􏰁􏰁Ε καταφέρνουν να «εσωτερικοποιούν» τη διεθνή ειδησεογραφία και να της «φορούν» ένα εθνικό προσωπείο, με αποτέλεσμα να αποκτά σημαντική δυναμική και να είναι ικανή να επηρεάσει όχι μόνο το κοινό, ενισχύοντας την εθνική θεώρηση των πραγμάτων, αλλά και να αποτελέσει έμμεσα, μοχλό πίεσης προς τις κυβερνήσεις προκειμένου να συνδιαμορφώσουν την εξωτερική πολιτική. Η σε μεγάλο βαθμό φυσιολογική και αναπόφευκτη αυτή διαδικασία, συχνά εργαλειοποιείται από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, που επηρεάζουν τον τρόπο αναμετάδοσης των διεθνών ειδήσεων προκειμένου να πιέσουν ή να εξυπηρετήσουν την πολιτική εξουσία, μέσα από τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Το φαινόμενο αυτό ερευνάται θεωρητικά αλλά και εμπειρικά, μέσα από συνεντεύξεις με διακεκριμένους δημοσιογράφους και ανώνυμη έρευνα πολιτών με ερωτηματολόγιο.
  • In this dissertation, it is examined whether the "internalization" of International news by the national, Greek media, may carry the risk of them becoming privileged co- creators of national foreign policy. "Internalization" of international news is the process where media selects and displays international news, which they adapt to national circumstance and form based on concerns, narratives and especially the anxieties of the addressed place and country. In this way, the media manage to "internalize" international news and put a national “mask” on them, thus gaining significant momentum and being able to influence not only the public, strengthening the national view of things, but also to act as a lever of pressure on governments to co-shape foreign policy. This largely normal and inevitable process is often instrumentalized by political and economic interests that influence the way international news is broadcast in order to pressure or serve political power through the formation of public opinion. This phenomenon is investigated theoretically and empirically, through interviews with distinguished journalists.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές