Δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία στο διαδίκτυο: Η υπόθεση Σνόουντεν (Edward Snowden)

 1. MSc thesis
 2. Δάμπλιας, Βασίλειος
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 19 Ιουλίου 2020 [2020-07-19]
 5. Ελληνικά
 6. 84
 7. Χρονάκη, Δέσποινα
 8. Δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία στο διαδίκτυο | Η υπόθεση Σνόουντεν
 9. 30
 10. 30
 11. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συζήτηση ζητημάτων που άπτονται της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, με έμφαση στην ψηφιακή/διαδικτυακή δημοσιογραφία και η ανάλυση περιεχομένου ΜΜΕ με επίκεντρο την υπόθεση του Edward Snowden. Οι βασικοί στόχοι της εν λόγω εργασίας είναι: α) η αξιολόγηση του ρόλου και της συνεισφοράς των ΜΜΕ στη σύγχρονη ενημέρωση και πληροφόρηση, β) η διευκρίνιση των εννοιών: ηθική και δεοντολογία σε ό,τι αφορά στα ΜΜΕ και εντοπισμός των αρχών που τις διέπουν, γ) η παράθεση των κύριων γεγονότων που συνθέτουν την υπόθεση Snowden, δ) η αξιολόγηση της υπόθεσης Snowden από μια σκοπιά κοινωνικής κατασκευής, και ε) η παράθεση παρόμοιων υποθέσεων σκανδάλων εν συγκρίσει με την υπόθεση Snowden. Η συνεισφορά της εν λόγω εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι στηρίζεται στην υπόθεση Snowden για να αναπτύξει από δημοσιογραφική σκοπιά έννοιες όπως ηθική και δεοντολογία στα ΜΜΕ και ειδικά στο διαδίκτυο, ιδιωτικότητα και ελευθερία λόγου και έκφρασης, παραθέτοντας και άλλες υποθέσεις που χαρακτηρίστηκαν ως «πολύκροτα σκάνδαλα». Τα σκάνδαλα είναι τα: “Watergate” το 1972 (Gage, 2012), “Klinton / Lewinsky” το 1998 (Neckel, 2005), αλλά και το σκάνδαλο επιχειρηματικής φύσεως “Elizabeth Holmes” το 2015 (Berke, 2019). Από τις απόψεις και τις προσεγγίσεις είτε των σημαντικότερων αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, όπως ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης είτε των μεγάλων νεότερων δυτικών φιλοσόφων και λόγιων όπως ο Foucault, ο Kant και ο Ess, για την ηθική και τη δεοντολογία, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά συστατικά τα οποία δομούν την έννοια της ηθικής. Επίσης, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ηθική δεν είναι ιδεολογία (μαρξιστική άποψη) αλλά περισσότερο αποτέλεσμα του πως βλέπει κάποιος τον εαυτό του ενδοσκοπικά και μέσα στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. Τέλος, φαίνεται ότι τα ζητήματα δεοντολογίας, αξιών και ηθικής έχουν πολύ μεγάλη σημασία στον τρόπο που επικοινωνείται ένα θέμα μέσω των ΜΜΕ, όπως επίσης και η κουλτούρα, ο τρόπος σκέψης και ζωής ενός λαού στο πως τελικά αυτό φτάνει στους τελικούς αποδέκτες που είναι το κοινό και πως οι πολίτες, τελικά, επεξεργάζονται και εν τέλει οικειοποιούνται τις νέες πληροφορίες και ιδέες.
  • The main purpose of this thesis is to discuss issues related to the code of ethics and values of journalism, with an emphasis on digital / online journalism and media content analysis by focusing on the case of Edward Snowden. The main objectives of this thesis are: a) to assess the role and contribution of the media to contemporary information and public awareness, b) to clarify the concepts: code of ethics and values in the media and to identify the principles that determine them, c) to present the main facts that make up the Snowden case, d) to attend the assessment of the Snowden case from a social construction point of view, and e) to present similarly famous and important scandal cases in comparison to the Snowden case. The thesis’ contribution lies in the fact that it relies on the Snowden case to develop, from a journalistic point of view, concepts such as code of ethics and values in the media and especially on the internet, privacy and freedom of speech and expression, presenting and analysing other cases classified as "multifaceted scandals". These scandals are: "Watergate" in 1972 (Gage, 2012), "Klinton / Lewinsky" in 1998 (Neckel, 2005), and also the business scandal regarding "Elizabeth Holmes" in 2015 (Berke, 2019). From the views and approaches of either the most important ancient Greek philosophers, such as Socrates, Plato and Aristotle, or the great modern Western philosophers and scholars such as Foucault, Kant and Ess, on code of ethics and values, one comes to conclusion that there are some important components that structure these concepts. Someone, also, concludes that ethics is not an ideology (according to the Marxist view) but rather a result of how one sees oneself endoscopically and within their broader socio-cultural context. Finally, it seems that issues of ethics, values and norms are very important in the way a topic is communicated through the media, as well as the culture, the way of thinking and living of people in how it ultimately reaches the final recipients who are the public, and, how citizens ultimately process and get familiarised with new information and ideas.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.