Η απεικόνιση του μετανάστη στον ελληνικό τύπο: Η περίπτωση του Έβρου (01 Μαρτίου 2020-15 Μαρτίου 2020)

 1. MSc thesis
 2. Κοτρόγια, Δέσποινα
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 18 Ιουλίου 2020 [2020-07-18]
 5. Ελληνικά
 6. 103
 7. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος
 8. Μπακουνάκης, Νικόλαος | Χρονάκη, Δέσποινα
 9. τύπος, μετανάστες, στερεότυπα, γελοιογραφίες | newspapers, immigrants, stereotypes, cartoons
 10. 105
 11. 102
 12. 69
 13. Περιέχει: εικόνες και διαγράμματα
  • Στην εποχή μας, μολονότι έχουν σημειωθεί μεγάλα βήματα προόδου και έχουν διεξαχθεί αγώνες για την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κατάσβεση του ρατσισμού και την ισότητα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, παρ’ όλα αυτά το χάσμα μεταξύ των εννοιών «εμείς» και οι «άλλοι» δεν έχει καταφέρει να γεφυρωθεί. Ο διαχωρισμός ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης κάθε άλλο παρά αμβλύνεται, αντίθετα μεταλλάσσεται σε διάφορες μορφές, παίρνοντας κοινωνικές προεκτάσεις. Σε ένα άρθρο του ο εισηγητής της φράσεως «δικαίωμα της κατανόησης» Husband πραγματεύεται τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ζουν, εργάζονται ή ερευνούν πολυπολιτισμικές κοινωνίες, προτείνοντας την αντανάκλαση της ποικιλομορφίας στη δημόσια σφαίρα (Husband, 1999). Ένα από τα φλέγοντα ζητήματα λοιπόν που απασχόλησε έντονα τόσο τον δημοσιογραφικό χώρο, όσο και την ακαδημαϊκή κοινότητα τα τελευταία χρόνια ήταν ο τρόπος κάλυψης των μεταναστών από τα εγχώρια μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο βαθμός επηρεασμού τους στην κοινή γνώμη (Φραγκονικολόπουλος, 2008). Μάλιστα, ο Lester Thurow δικαιολόγησε αυτήν την επιστημονική και όχι μόνο έλξη προς τη μελέτη αυτού του φαινομένου χαρακτηρίζοντας το ως «μία εκ των θεμελιωδών τεκτονικών πλακών» που δύναται να μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται ο κόσμος, αφού οι υψηλοί δείκτες ανεργίας σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες έχουν οδηγήσει στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών και μετακινήσεων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες (L.Thurow, 1996), αφήνοντας το δικό τους στίγμα σε ποικίλες πτυχές της ζωής μας ή συμβάλλοντας πολλές φορές στην ανάδειξη του ακροδεξιού λόγου (Benson, 2013). Είναι ευρέως γνωστό άλλωστε ότι ο δημοσιογραφικός λόγος διαμορφώνει το κοινωνικό γίγνεσθαι και ακολούθως τη ταυτότητα μας (Lindeklide, 2009). Ωστόσο, στο σύνολο των πολιτών και ορισμένων δημοσιογράφων καλλιεργείται αμιγώς η ψευδής εντύπωση ότι τα μέσα λειτουργούν, ως ένας πολυσύνθετος καθρέφτης που αντικατοπτρίζει τη πραγματικότητα (Γ.Πλειός, 2010). Άλλοι πάλι θεωρούν ότι ο δημοσιογράφος είναι ένας θεατής και συντάκτης των περιστάσεων (watchdog), που στόχο έχει τη προώθηση των εθνικών συμφερόντων, μέσα από τον έγκυρο σχολιασμό του (Γ.Πλειός, 2010). Ως εκ τούτου σημαντικό ρόλο σε αυτή τη περίπτωση δεν διαδραματίζουν τα ΜΜΕ, αλλά οι διάφορες ενώσεις πολιτών και ο συνωστισμός πολυμερών παραγόντων. Αναμφίβολα, το πολιτισμικό υπόβαθρο κάθε κοινωνίας έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει και να καθορίσει τόσο τη σκέψη των ατόμων που τη περιβάλλουν, όσο και τους ηθικούς κανόνες που τη συνοδεύουν (Brahm Levey, 2009). Συνεπώς και η δημοσιογραφία που αναπτύσσεται εντός συγκεκριμένου χωρικού πλαισίου, ως κύριος εκπρόσωπος της κοινής γνώμης, ποικίλει ανάλογα με το έθνος-κράτος που ανήκει ή τις χρονικές συνθήκες που αντιμετωπίζει (Χρονάκη, 2018). Γι’ αυτό άλλωστε αποτελεί μέχρι σήμερα αναπόσπαστο κεφάλαιο της διδακτέας ύλης σε πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα που μελετούν τα μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, η οικονομική δυσπραγία που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη πολιτεία, σε συνδυασμό με την άνθιση του διαδικτύου, έχει ωθήσει πολλούς επαγγελματίες του χώρου, να αλλάξουν το δεοντολογικό τους προσανατολισμό και να υιοθετήσουν μία πιο εθνικιστική προσέγγιση των καθέκαστων, δηλώνοντας την υπεροχή τους έναντι των άλλων κοινωνιών (Γ.Πλειός, 2010) (Χ.Φραγκονικολόπουλος, 2013). Συνεπώς, συχνά οι δημοσιογράφοι εγκλωβίζονται και ακουσίως ή εκουσίως παρακάμπτουν τη σημασία της μορφής, του συνοδευόμενου υλικού (λ.χ. εικόνες), του γλωσσικού κώδικά και του τρόπου παρουσίασης των ειδήσεων. Έτσι, η σκοπιά μέσα από την οποία τα ΜΜΕ επιλέγουν να παρουσιάσουν και να πραγματευτούν ένα συμβάν, πολλές φόρες καθορίζεται από τη κοινώς αποδεκτή γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, κινούμενα εντός εμπορικών πλαισίων (Γ.Πλειός, 2010). Στη παρούσα διπλωματική θα επιχειρηθεί να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο τα ΜΜΕ συμβάλλουν στη διατήρηση των αρνητικών στερεοτύπων, όσον αφορά τους μετανάστες. Πιο συγκεκριμένα, το ερευνητικό μου ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μεταναστευτική κρίση που βιώνει η Ελλάδα τους τελευταίους μήνες στη περιοχή του Έβρου και πως εκείνη απεικονίζεται στις γελοιογραφίες του τύπου. Σε πρώτο στάδιο θα κάνω μία βιβλιογραφική και ιστορική ανασκόπηση στην διαδικασία εμφύτευσης των στερεοτύπων στη συνείδηση του κόσμου, αναλύοντας τόσο τις αιτίες, όσο και τον ρόλο των ΜΜΕ σε αυτό. Στη συνέχεια, σε δεύτερο επίπεδο θα τεκμηριωθεί η σημαντικότητα των γελοιογραφιών στον χώρο της πληροφόρησης και η επίδραση τους στο άτομο. Έπειτα, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του εμπειρικού υλικού, συζητώντας εκτενεστέρα για τον τρόπο πραγμάτωσης των μεταναστών του Έβρου, μέσα από τις σαρκαστικές εικονογραφήσεις. Κλείνοντας, θα γίνει μία συνοπτική ανακεφαλαίωση των επιμέρους τμημάτων, προτείνοντας ορθολογικές προσελκύσεις αυτών από τη δημοσιογραφική ματιά.
  • In these days, despite the fact that great strides have been made in equality, in safeguarding of human rights and in the extinction of racism (not only in national but in international level as well), the human race hasn’t been able to bridge thw gap between the terms “we” and “others”. Especially in crisis periods this distinction doesn’t take the edge off. On the contrary, it changes in various forms leading to socio-economic exhumation. Husband, rapporteur of the phrase “right of understanting”, deals with the role of mass media that live, work or research multicultural societies, suggesting the reflection of diversity in the universe. Recently, journalists and academic authorities have been greatly invalid in one of the most burning issues: the way of coverage of migrants by the local mass media and how much they have influenced the public opinion. Also, Lester Thurow justified this scientific research of this phenomenou and marked it as “one of the most fundamental and basic testonic plates” that can change the way our world is formed since the high unemployment rates in combination with other factors, have resulted in the increase of migratory flows and population movements to wards the developing countries, leaving their own print in various sides of our life or conducing to the promotion of extremely right wing speech. It is widely known that journalese forms our socialstanding and subseqeuntly our identity. However, the whole of the citizens and some of the journalists purely cultivate the false impression that the mass media operate as s complex mirror reflecting the reality. On the other hand, some others believe that a journalist is a viewer and an editor of facts (watchdog), who aims at the promotion of national interests through his valid annotation. In this case the various unions of citizens and many other factors play a significant part not the mass media. There is no doubt that the cultural background of every society can influence and identify people’ s throughts and moral rules as well. Therefore journalism, which is developed in a specific spatial framework, as s public opinion representative varies according to time conditions it deals with. For that reason after all it is still considered to be an inseparable part of syllabus in many academic institutions which are interested in mass media. Moreover economic hardship that characterizes the modern state, in combination with the internet flourish, has driven many professionals of this field to change their ethical orientation and adopt a more nationalistic approach of all this stuff stating their superiority as compared with other societies. Accordingly, the journalists often are trapped they want it or not. The bypass the meaning of the pictures of the language codes and the way the news is presented. So, the mass media choose to present and deal with an event according to the accepted opinion of the majority of the citizens, acting within comercial framework. In this diplomatic work i am going to analyze the way mass media contribute to negative stereotypes concerning the migrants. To be more precise, my research interest is focused on migrants crisis that Greece has been going through recently in Evros and how it is depicted in cartoons and funny papers. All the initial stage a bibliographic and historical review concerning the implantation of stereotypes in class consciousness is going. At the second stage the importance of cartoons in the field of information and the influence on a person is going to be proved. Then, all this material is going to be presented discussing more extensively the implementation of migrants in Evros through the sarcastic illustration. In closing a brief summary of subsections is going to be held suggesting rational approaches from the journalist’s point of view.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.