«Η περιφερειακή-κοινοτική τηλεοπτική δημοσιογραφία και η έμφαση στην κοινότητα. Το παράδειγμα του τηλεοπτικού σταθμού Ionian TV»

“The regional-community television journalism and the emplasis on the community. The case of Ionian TV television network” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ασημακοπούλου, Γεωργία
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 18 Ιουλίου 2020 [2020-07-18]
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. Μπακουνάκης, Νικόλαος
 8. Πασχαλίδης, Γρηγόρης | Βαμβακάς, Βασίλειος
 9. Κοινοτική δημοσιογραφία, κοινότητα, τηλεοπτική δημοσιογραφία, Περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί, Ionian TV
 10. 11
 11. 27
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Μετά από την παρέλευση σημαντικού χρονικού διαστήματος, τις τελευταίες δεκαετίες η κοινοτική δημοσιογραφία ανάγεται σε ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο, ενώ το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον προσελκύουν μελέτες για την τηλεοπτική κοινοτική δημοσιογραφία. Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνώνται τα χαρακτηριστικά αυτής της ιδιαίτερης πτυχής της δημοσιογραφίας και η σημασία άσκησής της από τα Μέσα ενημέρωσης για την ίδια την κοινότητα. Παρουσιάζοντας τη μελέτη περίπτωσης του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού του Ionian TV, επιχειρείται να εντοπισθούν κοινοτικά χαρακτηριστικά στην οργάνωση και λειτουργία του, στην «αίθουσα» σύνταξής του, καθώς και σε δράσεις του, που έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινότητα. Μέσω της ανάλυσης της μελέτης περίπτωσης, συνάγουμε συμπεράσματα αναφορικά με το βαθμό «εφαρμογής» της κοινοτικής δημοσιογραφίας στους «κόλπους» ενός τηλεοπτικού σταθμού της περιφέρειας.
  • Over the last decades, a significant period of time having passed, community journalism has developed into an interesting field of research, while academic attention has been given to studies on television community journalism. The present thesis attempts to investigate the characteristics of this different aspect of journalism as well as the importance of its being put in application by the Media, to the benefit of the community itself. The case study of Ionian TV, a regional Greek television network, attempts to figure out the community traits with a positive impact to the community in its organization and function, its “newsroom”, but also in its activities. Through the analysis of the case study, conclusions are drawn regarding the degree of the community journalism being “applied” in the context of a regional television network.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές