«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: H περίπτωση της Τουρκίας»

«THE ROLE OF MASS MEDIA IN GREEK FOREIGN POLICY: The case of Turkey» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μακρή, Βασιλική
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 18 Ιουλίου 2020 [2020-07-18]
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος
 8. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος
 9. ΜΜΕ | Εξωτερική Πολιτική
 10. 2
 11. 51
 12. 39
 13. 0
  • Η Παρούσα πτυχιακή εργασία παρέχει μία συστηματική έρευνα για την κατανόηση της σχέσης των ΜΜΕ με την Κυβέρνηση μέσα από την διεξαγωγή της εξωτερικής πολιτικής και την προσέγγιση του ρόλου των επιπτώσεων των ΜΜΕ σε σχέση με την διαδικασία της λήψης των αποφάσεων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Τα ΜΜΕ αποτελούν μια σημαντική συνιστώσα που λαμβάνουν υπόψη οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων της εξωτερικής πολιτικής καθώς αναπτύσσουν τις πολιτικές τους και ένα συστατικό στοιχείο των πολιτικών αποτελεσμάτων και αποφάσεων των κυβερνήσεων. Μέσα από την ανάλυση των δημοσιευμάτων έξι ελληνικών εφημερίδων μεγάλης κυκλοφορίας από το Δεκέμβριο του 2019 μέχρι το Μάϊο του 2020 επιχειρείται να εντοπισθεί τυχόν αλλαγή της στάσης του τύπου στην παρουσίαση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τη άσκηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Διαπιστώθηκαν ομοιότητες αλλά και διαφορές σε σχέση με την κάλυψη προηγούμενων γεγονότων. Η στάση του τύπου αντανακλά το ήπιο εσωτερικό πολιτικό κλίμα της εξεταζόμενης περιόδου και είναι υποστηρικτική των κυβερνητικών χειρισμών. Η αύξηση του ποσοστού των άρθρων άποψης συμβάλει στον πλουραλισμό της ενημέρωσης, ωστόσο απουσιάζουν τα άρθρα ανάλυσης και επεξήγησης με αποτέλεσμα να παραμένει ο κίνδυνος αποσπασματική ενημέρωση της ελληνικής κοινής γνώμης. Η κυβερνητική πολιτική δεν επηρεάσθηκε από την κάλυψη του τύπου αλλά ενισχύθηκε μέσα από τη θετική παρουσίαση των κυβερνητικών χειρισμών.
  • This dissertation provides a systematic study of the relationship between the media and the Government through the conduct of foreign policy and the approach of the role of the impact of the media on the decision-making process in foreign policy. The media are an important component of foreign policy decision-making and an integral part of government policy results and decisions. Through the analysis of the publications of six Greek newspapers of great circulation from December 2019 to May 2020, an attempt is made to identify any change in the attitude of the press in the presentation of Greek- Turkish relations and the exercise of Greek foreign policy. Similarities and differences were found in relation to the coverage of previous events. The attitude of the press reflects the mild domestic political climate of the period under consideration and is supportive of government decisions. The increase in the percentage of opinion articles contributes to the pluralism of information, however, the articles of analysis and explanation are absent, with the result that the risk of fragmentary information of the Greek public remains. Government policy was not affected by the coverage of the press but was strengthened through the positive presentation of government moves.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.