«Η Δημοσιογραφία στην Εποχή της Κυριαρχίας των Κοινωνικών Μέσων. Η ελληνική περίπτωση»

"Journalism in the Age of Social Media Domination. The Greek case" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καλαϊτζάκη, Νικολένα
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 19 Ιουλίου 2019 [2019-07-19]
 5. Ελληνικά
 6. 178
 7. Βέγλης, Ανδρέας
 8. Βαμβακάς, Βασίλης | Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος
 9. δημοσιογραφία, Κοινωνικά Μέσα, δημοσιογράφος, διαδίκτυο, νέοι δημοσιογραφικοί ρόλοι, ενεργό κοινό | journalism, social media, journalist, internet, new journalistic roles, active audience
 10. 2
 11. 62
 12. 157
 13. Περιέχει: εικόνες, πίνακες, γραφήματα
  • Οι ψηφιακοί δείκτες του χρόνου αναγράφουν «2019». Και οι άνθρωποι της γης, πολίτες του κόσμου, ζουν υβριδικά και διαδικτυωμένα, μαζί με μηχανήματα. Επικοινωνούν, μιλούν και γράφουν, μέσα από τις τεχνολογικές τους οθόνες. Μέσω smartphone, τάμπλετ, λάπτοπ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προηγμένα τεχνολογικά συστήματα, ζουν μια δεύτερη ζωή στο Facebook, το Twitter και το Instagram, ως προέκταση της πραγματικής εκείνης. Γιατί, σε μια παράφραση του λογισμού της Donath: «Ζυγώσαμε στην Εποχή που εκατομμύρια ανθρώπους, μια διαμεσολαβημένη κοινωνικοποίηση μας συντροφεύει. Όπου κι αν βρισκόμαστε, ό,τι κι αν κάνουμε» (Donath, 2004). Και η κοινωνικοποίηση αυτή, ύστερος απότοκος της ψηφιακής επανάστασης, συνιστά προϊόν της «Web-καινοτομίας» και δη του Παγκόσμιου Ιστού «Web 2.0» (Aghaei et al., 2012). Με «παιδιά» του τα «Κοινωνικά Μέσα» και τις υπηρεσίες «Κοινωνικής Δικτύωσης», από το 2000 και μετά, η κοινωνικοποίηση διαμέσω διαδικτυωμένου περιβάλλοντος, ανήλθε σε «παγκόσμιο φαινόμενο» (Thackeray et al., 2008; Hinchcliffe, 2006). Στο κέντρο αυτών των διαδικασιών, η "πληροφορία", ως ανώτατη αξία, έχει ανάγκη πράγματι τον ισχυρό της θεματοφύλακα (Δημητρακοπούλου, 2007). H δημοσιογραφία και ο δημοσιογράφος, υπό αναμόρφωση, από το παραδοσιακό παρελθόν, σε ρόλους νέους, εντάσσουν τα Κοινωνικά Μέσα στις καθημερινές τους ρουτίνες, βρίσκοντας τα, ως τον πλέον αποτελεσματικό και σύγχρονο τρόπο για να δηλώσουν την παρουσία τους, να διαδώσουν τα νέα τους και να έρθουν «πιο κοντά στο κοινό» (Hermida et al, 2012; Burzynski, 2013; Neuberger et al., 2018; Alejandro, 2010). Πολλαπλές συνδέσεις γεννώνται. Είναι αλήθεια, ο αλλοτινός ρόλος του δημοσιογράφου, ως «πυλωρού» της ενημέρωσης, βρίσκεται σήμερα, υπό την στενή πολιορκία ενός κοινού που από «καταναλωτής», προκρίθηκε, εξαιτίας των παροχών των Κοινωνικών Μέσων, σε «παραγωγός» της είδησης και «διακινητής» της (Hermida et al, 2012; Netzer et al., 2014). Είναι αλήθεια πως ο δημοσιογράφος σήμερα, χρειάζεται το κοινό του και το κοινό αντίστοιχα τον δημοσιογράφο, περισσότερο από ποτέ. Και είναι ακόμα αλήθεια πως η δημοσιογραφία συνεχίζει να βρίσκεται σε «κατάσταση ρευστή»· εντός κι εκτός (Spyridou et al., 2013).
  • Digital time indicators mark «2019». And the people of the Earth, citizens of the world, live a hybrid life and interconnect with machines. They communicate, talk and write through their technology screens. Through smartphones, tablets, laptops, personal computers and advanced technological systems, they live a second life on Facebook, Twitter and Instagram, as an extension of reality. Because, if we paraphrase Donath’s words: “We almost live in a world where an intermediated socialization accompanies a million people. No matter where we are, no matter what we do” (Donath, 2004). And this socialization, as a result of digital revolution, is a product of “Web-innovation” and actually the Worldwide Web «Web 2.0» (Aghaei et al., 2012). Having the “Social media” and the “Social networking” services as their “children”, since 2000, the socialization via Internet has become a “global phenomenon” (Thackeray et al., 2008; Hinchcliffe, 2006). In the core of these processes, the “information” as the highest value, really needs its strong depositary (Dimitrakopoulou, 2007). The journalism and the journalist, under reform, from their traditional past adopted brand-new roles, thus integrating the Social Media into their daily routines, treating them as the most effective and modern way to declare their presence, spread their news and come “closer to the public” (Hermida et al, 2012; Burzynski, 2013; Neuberger et al., 2018; Alejandro, 2010). Numerous connections are created. It is true that the former role of the journalist as a “guardian” of information is today under persistent pressure by a public that from “consumer” - because of the choices provided by the Social Media - has become the “producer” and “circulator” of the news (Hermida et al, 2012; Netzer et al., 2014). It is true that nowadays, journalists also need their public and the public also needs the journalist, more than ever. And it is also true that journalism is still in «a state of flux»· both inside and outside (Spyridou et al., 2013).
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.