Προκλήσεις και διλήμματα της Ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας- Ο ρόλος των διασυνοριακών δημοσιογραφικών δικτύων

Challenges and dilemmas of European journalism - The role of transnational journalistic networks (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γιακουμάκης, Γεώργιος
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 14 Μαρτίου 2020 [2020-03-14]
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. Χρήστος , Φραγκονικολόπουλος
 8. Νίκος , Μπακουνάκης | Δέσποινα , Χρονάκη
 9. Διασυνοριακά δημοσιογραφικά δίκτυα, δημόσια σφαίρα, Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μέσα μαζικής ενημέρωσης | Transnational journal networks, public sphere, European integration, mass media
 10. 3
 11. 124
 12. 0
  • Η δημοσιογραφία σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά προκλήσεων: το τεχνολογικό περιβάλλον μεταβάλλει δραστικά το δημοσιογραφικό αντικείμενο σε όλο του το εύρος -από την παραγωγή της είδησης έως και τη διανομή της- ενώ ταυτόχρονα έχει μεταβληθεί η εννοιολογική διάσταση της δημόσιας σφαίρας. Οι πολίτες έχουν, πλέον, ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση της ατζέντας και στο περιεχόμενο των ειδήσεων, ενώ οι ψηφιακές τεχνολογίες αυξάνουν την παγκόσμια συνδεσιμότητα και, συνεπώς, συρρικνώνουν την κοινωνία χωρικά, συνδέοντας ετερογενείς κοινωνικούς παράγοντες με διακρατικές ροές πληροφοριών. Αν και υπάρχει μια σημαντική διαμάχη μεταξύ του κοσμοπολιτισμού και της τοπικότητας, σταδιακά γίνεται όλο και περισσότερο εμφανές ότι η παγκοσμιοποίηση έχει ως αποτέλεσμα όλα τα συμβάντα να έχουν διεθνή διάσταση και αυτά να έχουν τοπικό αντίκτυπο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η επιτυχής ευρωπαϊκή ολοκλήρωση απαιτεί κάτι περισσότερο από την εφαρμογή αποτελεσματικών θεσμών και την εναρμόνιση της χάραξης πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Απαιτεί να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν οι διαδικασίες επικοινωνίας και η εμφάνιση μιας δημόσιας σφαίρας που επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική και ταυτόχρονα απαιτεί να υπάρχει εξευρωπαϊσμός της θεματολογίας των Μ.Μ.Ε.. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να υπάρξει ενδυνάμωση των διασυνοριακών δημοσιογραφικών δικτύων, προκειμένου να επιτευχθεί αυξημένη λογοδοσία, διαφάνεια και λειτουργία της δημοσιογραφίας ως θεματοφύλακα του δημοσίου συμφέροντος. Έτσι τα διασυνοριακά δημοσιογραφικά δίκτυα έχουν κατορθώσει όχι μόνο να αποκαλύψουν μια σειρά καίριων ζητημάτων, αλλά κυρίως έχουν αποδείξει ότι η συνεργασία είναι εφικτή.
  • Journalism today faces a number of challenges: the technological environment is drastically changing the scope of journalism - from news production to distribution - while at the same time the conceptual dimension of the public sphere has changed. Citizens are now playing an active role in shaping the agenda and content of the news, while at the same time digital technologies are increasing global connectivity and thereby shrinking society spatially, linking heterogeneous social actors with transnational information flows. Although there is a significant conflict between cosmopolitanism and locality, it is becoming increasingly apparent that globalization results in all events having an international dimension and all international events having a local impact. At European level, successful European integration requires more than the implementation of effective institutions and the harmonization of policy-making at national and European level: it requires the creation and strengthening of communication processes and the emergence of a public sphere enabling citizens to participate in public debate on European policy and at the same time calls for the Europeanization of SME issues. In order to do all of the above, it is necessary to strengthen cross-border journalistic networks in order to increase the accountability, transparency and functioning of journalism as a guardian of the public interest. Cross-border journalistic networks have not only managed to uncover a number of key issues, but have mainly shown that cooperation is possible.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.