Τοπικός Τύπος και Ψηφιακή προσαρμογή: το παράδειγμα της Αιτωλοακαρνανίας μέσα από τις τοπικές ιστοσελίδες

 1. MSc thesis
 2. ΤΖΑΚΩΣΤΑ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 14 Μαρτίου 2020 [2020-03-14]
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. Μπακουνάκης, Νικόλαος
 8. Βέγλης, Ανδρέας | Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος
 9. Τοπικός Τύπος | Αιτωλοακαρνανία
 10. 1
 11. 5
 12. 38
 13. Περιέχει πίνακες
  • Μελετήθηκαν οι απόψεις 7 εκδοτών τοπικών ηλεκτρονικών εφημερίδων του νομού Αιτωλοακαρνανίας αναφορικά με τον ρόλο και τη σημασία του τοπικού τύπου, καθώς ακόμη τον βαθμό αξιοποίησης σε αυτόν ψηφιακών εργαλείων. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας υιοθετήθηκε η ποιοτική ερευνητική προσέγγιση συλλέγοντας δεδομένα με τη χρήση της ημιδομημένης συνέντευξης. Παράλληλα, διεξήχθη ανάλυση περιεχομένου 5 ηλεκτρονικών τοπικών εφημερίδων και καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης των θεμάτων που αναρτούν. Η θεματική ανάλυση των συνεντεύξεων έδειξε ότι οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι τοπικές εφημερίδες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς λειτουργούν επί της ουσίας ως ένας κοινός τόπος όπου οι χρήστες συναντώνται και αλληλεπιδρούν, έχοντας παράλληλα άμεση επαφή με τα τρέχοντα ζητήματα του τόπου τους. Επίσης, η ηλεκτρονική έκδοσή της και η χρήση των ψηφιακών εργαλείων, όπως το push notification και το Facebook δίνουν τη δυνατότητα για επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών και των χρηστών, αλλά και μεταξύ των χρηστών. Η καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης των θεμάτων των ιστοσελίδων σε συνάρτηση με την ανάλυση των συνεντεύξεων έδειξε ότι αναφορικά με τη θεματολογία των τοπικών ηλεκτρονικών εφημερίδων, οι εκδότες επενδύουν ως επί το πλείστον σε τοπικά θέματα, στην παράδοση και σε ιστορίες ανθρώπων αποσκοπώντας στην άμεση ενημέρωση των πολιτών της Αιτωλοακαρνανίας και στην ανάδειξη της πολιτισμικής τους κληρονομιάς. Παράλληλα, δημοσιεύουν συχνά κοινωνικά θέματα, αφού αυτά φαίνεται να προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι χρήστες. Ενδιαφέρον εύρημα, το οποίο χρήζει προσοχής και περαιτέρω ανάλυσης, είναι ότι οι εργαζόμενοι στον τοπικό τύπο είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους άνδρες.
  • The views of 7 publishers of local electronic newspapers in the region of Aitoloakarnania were studied regarding the role and importance of the local press, as well as the degree of utilization of digital tools. For the purposes of the present study, a qualitative research approach was adopted by collecting data using the semi-structured interview. At the same time, observation of 5 electronic local newspapers was conducted and the frequency of occurrence of specific thematic categories was recorded (content analysis). The thematic analysis of the interviews showed that participants consider that local newspapers play an important role, as they act as a common place where readers meet and interact, while having direct contact with the current issues of their place. Also, its electronic version and the use of digital tools such as push notification and Facebook enable communication and interaction between them and the audience as well as the readers. Recording the frequency of thematic categories of web pages in relation to the analysis of the interviews showed that in terms of the topic of local electronic newspapers, publishers invest mostly in local topics, tradition and people stories with the aim of informing the public of Aitoloakarnania and the promotion of their cultural heritage. At the same time, they often publish social issues, as readers seem to prefer them more. An interesting finding, which needs further attention and analysis, is that the overwhelming majority of people in the local press are men.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.