Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης και Ψηφιακές Υπηρεσίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Social Media and Digital Services in Local Government (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΡΚΑΛΙΑ, ΦΙΛΑΡΕΤΗ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 14 Μαρτίου 2020 [2020-03-14]
 5. Ελληνικά
 6. 73
 7. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ
 8. ΒΕΓΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΜΒΑΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
 9. Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης | Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση | Ψηφιακές Υπηρεσίες | Έξυπνη Πόλη | Δημόσιος Τομέας | Δήμος Ιλίου
 10. 8
 11. 31
 12. Εικόνα 1. Η διαχρονική εξέλιξη των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης Εικόνα 2. Η Αποκέντρωση σαν αρχή της δομής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εικόνα 3. Δομές της Δημοτικής Διοίκησης Εικόνα 4. Το Δημόσιο Διαδίκτυο Εκόνα 5. Σελίδα ιστότοπου Δήμου Ιλίου – Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Εικόνα 6. Σελίδα ιστότοπου Δήμου Ιλίου – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Δήμου Γράφημα 1: Ημερήσια Επισκεψιμότητα Κοινού Γράφημα 2: Επισκεψιμότητα κοινού ανά συσκευή Γράφημα 3: Επισκεψιμότητα σελίδων Δήμου Ιλίου Σχήμα 1. Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση των Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης από τους ΟΤΑ Σχήμα 2. Χαρακτηριστικά Έξυπνης Πόλης  
  • Η παρούσα εργασία με θέμα «Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης και Ψηφιακές Υπηρεσίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρησιμοποιεί τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και αναλύει τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση. Ο σκοπός είναι να γίνει κατανοητή η διαχείριση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας. Τα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης ενισχύουν την κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική συμμετοχή των πολιτών και η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει μια αξιοσημείωτη παρουσία στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης, όπως είναι το Face-book, Twitter και YouTube. Εκτός από την αύξηση της εμπλοκής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ενισχύουν τη δημοκρατία και τη διαφάνεια. Μέσα από την εργασία θα γίνει μια προσπάθεια να εξεταστούν οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Θα γίνει αναφορά στην υφιστάμενη κατάσταση και θα εξεταστούν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία αλλά και την αδυναμία της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θα γίνει αναφορά στους τεχνολογικούς, οργανωτικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση για την υιοθέτηση των Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης από τους ΟΤΑ. Όσον αφορά την περιπτωσιολογική μελέτη, θα αναλύσουμε το βαθμό που ο Δήμος Ιλίου χρησιμοποιεί τα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης για την επικοινωνία με τους πολίτες καθώς και το βαθμό που έχει υιοθετήσει τις ψηφιακές υπηρεσίες. Τέλος, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και των στατιστικών στοιχείων από τον Δήμο Ιλίου, θα διεξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και θα γίνουν προτάσεις για το μέλλον.
  • This dissertation, entitled "Social Media and Digital Services in Local Government," discusses how Local Authorities use Social Media and examines the potential benefits and disadvantages by the introduction of e-Government services. The purpose is to understand the management of new information technologies at the local community level. Social Media fosters the social, economic, political and cultural engagement of citizens, and Local Authorities haves a notable presence on Social Media, such as Face-book, Twitter and YouTube. In addition to increasing citizens' engagement in decision-making, Social Media and E-Governance enhance democracy and transparency. Through this work an attempt will be made to examine Local Authorities through the use of Social Media and E-Government. The current situation will be discussed and various factors that will affect the success and failure of local governments to adopt new technologies will be examined. Reference will be made to the technological, organizational and environmental factors that may influence the decision to adopt Social Media by Local Authorities. As for the case study, we will analyze the extent to which the Municipality of Ilion uses Social Media to communicate with citizens and the extent to which it has adopted digital services. Finally, based on existing bibliography and statistics from the Municipality of Ilion, useful conclusions will be drawn and suggestions for the future.
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές