Η συμφωνία των Πρεσπών και η αντιμετώπιση της από τον Ελληνικό τύπο πανελλαδικής κυκλοφορίας - Η ένταξη του γειτονικού κράτους σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση και η σχετική αρθρογραφία στον Ελληνικό τύπο

Prespa Agreement and its response by the Greek press to the Greek nation - The integration of the neighboring state into NATO and the European Union and the related article in the Greek press (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μπανάτσας, Γεώργιος
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 19 Ιουλίου 2019 [2019-07-19]
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. Παναγιώτου, Νικόλαος
 8. Μπακουνάκης, Νικόλαος | Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος
 9. Συμφωνία Πρεσπών | Μακεδονικό | ψευδείς ειδήσεις | Αξιοπιστία ΜΜΕ | Ελληνικά ΜΜΕ
 10. 1
 11. 15
 12. 9
 13. Περιέχει πίνακες και εικόνες
  • Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ο ελληνικός τύπος πανελλαδικής κυκλοφορίας καθώς και οι ενημερωτικές ιστοσελίδες, στην Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν προέκυψε από το πουθενά. Το λεγόμενο «Μακεδονικό» στη νεότερη εκδοχή του, ξεκίνησε στις αρχές της δεκαε-τίας του ΄90 αμέσως μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Η Ελλάδα αντέδρασε στις επιδιώξεις του γειτονικού κράτους να ονομαστεί «Μακεδονία», θεωρώντας ότι υπονομεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα. Ο ελληνικός τύπος της τότε εποχής συνέβαλε στη δημιουργία εθνικιστικού κλίματος, το οποίο δεν βοήθησε στην ψύχραιμη αποτίμηση της πραγματικότητας. Οι περιπτώσεις παραβιάσεις της δημοσιογραφικής δεοντολογίας που καταγράφηκαν, και μάλιστα από Μέσα και αρθρογράφους ή σχολιογράφους εγνωσμένου κύρους, ήταν αρκετές. Χαρακτηρισμοί όπως «κρατίδιο», «μόρφωμα» κλπ. έκαναν συχνά την εμφάνιση τους στα ΜΜΕ αποδεικνύοντας ότι η απαραίτητη τήρηση της ουδετερότητας δεν υφίστατο. Λίγα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα προς το τέλος της δεκαετίας του ΄90 το κλίμα σύμφωνα με έρευνες άλλαξε και στην κοινωνία και στα ΜΜΕ. Η ονομασία παρέμεινε πάντα αγκάθι ωστόσο οι ακραίες φωνές είχαν περιοριστεί. Το θέμα για αρκετά χρόνια δεν απασχολούσε έντονα την επικαιρότητα, παρά μόνο αποσπασματικά και όταν υπήρχαν σημαντικά γεγονότα (πχ Σύνοδος του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008 και το βέτο που έθεσε η κυβέρνηση Καραμανλή). Ωστόσο στις αρχές του 2018 η κυβέρνηση Τσίπρα αποφάσισε να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για την επίλυση του. Τα αντανακλαστικά όσων πίστευαν και πιστεύουν, ότι το γειτονικό κράτος επιβουλεύεται την Ελληνικότητα της Μακεδονίας, λειτούργησαν και πάλι. Αναβίωσαν τα συλλαλητήρια της δεκαετίας του ΄90 αν και με εμφανώς μικρότερη συμμετοχή ενώ ο Τύπος, έντυπος και ηλεκτρονικός, παρακολούθησε με ενδιαφέρον το θέμα. Μάλιστα ορισμένα από τα φαινόμενα της δεκαετίας του ΄90 επανεμφανίστηκαν στα ΜΜΕ. Ωστόσο πλέον ο ρόλος του διαδικτύου είχε δημιουργήσει νέα δεδομένα. Η μειωμένη αξιοπιστία των ΜΜΕ στα μάτια της κοινής γνώμης αλλά και το σύγχρονο φαινόμενο της μετά – αλήθειας και της post – truth politic, σε συνδυασμό με τις ψευδείς ειδήσεις (fake news) δημιούργησαν νέα επικοινωνιακά και ειδησεογραφικά περιβάλλοντα, μέσα στα οποία κινήθηκε η όλη διαδικασία υπογραφής της συμφωνίας.
  • In this paper we examine the way in which the Greek type of pan-Hellenic circulation reacted, as well as the information pages, in the Prespa Agreement. The Prespa Agreement has not emerged from nowhere. The so-called "Macedonian" in its latest version began in the early 90's immediately after the breakup of Yugoslavia. Greece has reacted to the aspirations of the neighboring state to be called "Macedonia", be-lieving that this undermines our national interests. The Greek press of the time helped to create a nationalist climate, which did not help in the calm appraisal of reality. The cases of violations of journalistic ethics recorded at that time, and indeed by media and columnists or scholars of known prestige, were enough. Characterizations such as "state", "construct", etc., often made their appearance in the media, proving that the necessary respect for neutrality did not exist. A few years later, and specifically towards the end of the 1990s, the climate has also changed in society and the media. The name has always remained a thorn but the extreme voices have been restricted. The subject for several years was not a matter of topicality, but only fragmentary and when there were important events (eg NATO Summit in Bucharest in 2008 and the Greek veto set by the Karamanlis government). However, at the beginning of 2018 the Tsipras government decided to negotiate to resolve it. The reflexes of those who believed and believed that the neighboring state was defying the Hellenic Macedonia were working again. They revived the rallies of the 1990s, though with noticeably less participation, while the press, printed and electronic, watched the issue with interest. Indeed, some of the phenomena of the 1990s reappeared in the media. However, the role of the internet has also created new data. The reduced credibility of media in the eyes of public opinion as well as the modern phenomenon of truth and post - truth politics combined with fake news created new communication and news environments in which the whole process of signing agreement.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.