Η φωνή της κοινότητας στον περιφερειακό Τύπο της Στερεάς Ελλάδας

 1. MSc thesis
 2. Τσίγκας, Ηλίας
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 14 Μαρτίου 2020 [2020-03-14]
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. Μπακουνάκης, Νικόλαος
 8. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος | Πασχαλίδης, Γρηγόριος
 9. Κοινότητα | Τοπικός Τύπος
 10. 2
 11. 45
 12. 26
 13. Περιέχει: Πίνακες, γραφήματα
 14. Πετρογιάννης, Κ. (2008). Οι δύο μεθοδολογικές παραδόσεις: Ποιοτική και ποσοτική παρατήρηση, στο Α. Ανδρούσου, Κ. Πετρογιάννης, Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη. Η Παρατήρηση στην Εκπαιδευτική Ερευνα (σσ. 57-74). Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνει το θέμα της στον τοπικό/περιφερειακό Τύπο της Στερεάς Ελλάδας και επιχειρεί να ανιχνεύσει κατά πόσο ο τελευταίος δείχνει το ενδιαφέρον που αναλογεί στις κοινότητες ενδιαφέροντος που δρουν και λειτουργούν στο κοινωνικό πλαίσιο του γεωγραφικού πεδίου αναφοράς τους και που συνθέτουν εν πολλοίς το βαθύ κοινωνικό corpus και στο κατά πόσον αυτές λογίζονται ως οργανικό ή όχι κομμάτι της ατζέντας που ο τοπικός Τύπος θέτει στη δημόσια σφαίρα. Κεντρικός άξονας στην ανατομία αυτή του τοπικού Τύπου στη Στερεά Ελλάδα καταλαμβάνει έρευνα σε τρεις εφημερίδες της περιοχής -δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία- ενώ σοβαρή επικουρική συνδρομή παρέχουν συνεντεύξεις με εκδότες και δημοσιογράφους των εφημερίδων αυτών καθώς και με μέλη των κοινοτήτων των περιοχών του πεδίου αναφοράς της εργασίας.
  • This current doctoral thesis focuses its topic on the local/regional press of Central Greece and attempts to detect the extent to which it indicates the corresponding interest for the individual communities that act and function within the social framework or their geographical reference field to be an organic part or not of the agenda that the local press displays into the public sphere. Relevant research occupies central axis in the anatomy of the local press in Central Greece concerning three newspapers: two daily and a weekly one, whereas important subsidiary assistance is provided through interviews by these newspapers editors and journalists as well as by community members of areas included in the reference field of the thesis.
 15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές