Η δημοσιογραφία της υγείας στο διαδίκτυο. Μελέτη της περίπτωσης του αντιεμβολιαστικού κινήματος.

Online health journalism. Study of the case of the anti-vaccination movement. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 14 Μαρτίου 2020 [2020-03-14]
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. ΒΑΜΒΑΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 8. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ , ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 9. Δημοσιογραφία της υγείας, εμβόλια, αντιεμβολιαστικό κίνημα | Health journalism, vaccines, anti-vaccine movement
 10. 24
 11. 70
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η βέλτιστη συνεργασία γιατρού και ασθενή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της άρτιας θεραπευτικής πορείας και αποκατάστασης. Συχνά, όμως, η συνεργασία αυτή δεν ευοδώνεται, με υπαιτιότητα συνήθως του γιατρού, αφού λόγω φόρτου εργασίας, έλλειψης χρόνου, κόπωσης, ή και έλλειψη γνώσεων επικοινωνίας, αδυνατεί να ενημερώσει αποτελεσματικά τον ασθενή. Έτσι, αναπόφευκτα, ο ρόλος της ενημέρωσης για ποικίλα θέματα υγείας, μεταφέρεται σε πολλές περιπτώσεις στους ειδικούς δημοσιογράφους και τα αντίστοιχα ΜΜΕ, τα οποία αναλαμβάνουν το ρόλο της ‘’γέφυρας’’ μεταξύ γιατρού και ασθενή. Το κοινωνικό σύνολο, δηλαδή, αξιώνει από τους δημοσιογράφους αξιόπιστη πληροφόρηση, που θα αποτυπώνεται σε απλή γλώσσα, χωρίς όμως να χάνει την επιστημονική της αξία και σοβαρότητα. Ο ρόλος, όμως, του δημοσιογράφου δεν είναι να υποκαθιστά το γιατρό, αλλά απλά να εκλαϊκεύει θέματα που σχετίζονται με την υγεία, την ασθένεια και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Επιπροσθέτως, η ανεπαρκής ή στρεβλή ενημέρωση για θέματα υγείας (fake news), έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι παραπλανά τους πολίτες και τους οδηγεί σε λανθασμένες αποφάσεις, που μπορούν όχι μόνο να επιδεινώσουν το πρόβλημά τους, αλλά και να τους οδηγήσουν σε μόνιμες αναπηρίες ή και στο θάνατο. Οι πολίτες, επομένως, εμπιστεύονται συχνά τους δημοσιογράφους και θεωρούν ως θέσφατα τα συμπεράσματα των άρθρων τους, ακόμη και αν αυτά αντιβαίνουν όχι μόνο την ιατρική, αλλά και την απλή λογική. Επίσης, τα ΜΜΕ είναι αναγκαίο, μακριά από αλλότρια συμφέροντα, να υποστηρίζουν τη σωστή ενημέρωση και τη δημοσιογραφική δεοντολογία, να αποτρέπουν την παραπληροφόρηση, αλλά και να συνεπικουρούν και όχι να υποκαθιστούν τον επιστημονικό ρόλο του γιατρού, που είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη πλήρη θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενή. Το αντιεμβολιαστικό κίνημα αποτελεί κλασική περίπτωση εξάπλωσης παραπληροφόρησης και αντιεπιστημονικών απόψεων και πρακτικών, με κάθε έκφανση των ΜΜΕ, ακόμη και μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων, που μπορούν να οδηγήσουν τους πολίτες σε λανθασμένες αποφάσεις τόσο για την υγεία, όσο και για τη ζωή, των ιδίων και των οικογενειών τους.
  • Optimal collaboration between doctor and patient is a cornerstone of a well-being and recovery process. Often, however, this cooperation is not completed, usually by the doctor's fault, as it is unable to inform the patient effectively due to workload, lack of time, fatigue, or even lack of communication skills. Thus, inevitably, the role of information on a variety of health issues is in many cases transferred to specialist journalists and the corresponding media, who assume the role of 'bridge' between doctor and patient. That is to say, the society as a whole demands from journalists reliable information, which will be imprinted in a simple language, without losing its scientific value and seriousness. The role of the journalist, however, is not to substitute for a doctor, but simply to address issues related to health, illness and quality of patient’s life. In addition, inadequate or distorted health information (fake news) has in practice proven to mislead citizens and lead them to wrong decisions that can not only aggravate their problem but also lead to permanent disability and / or to death. Citizens, therefore, often trust journalists and view the conclusions of their articles as inappropriate, even if they contradict not only medicine but also common sense. It is also necessary for the media, far from alienating interests, to support proper information and journalistic ethics, to prevent misinformation, but also to assist, rather than replace, the scientific role of the physician, who is solely responsible for the full treatment of the patient. The anti-vaccination movement is a classic case of spreading misinformation and anti-scientific views and practices, with every appearance of the media, even through websites, that can lead citizens to make wrong decisions about their own health, their own lives and their families.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές