Η προσέγγιση των ευρωπαϊκών ειδήσεων από τα ευρωπαϊκά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Πώς κάλυψαν τα ελληνικά ΜΜΕ τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019

Approaches to European news by European Media. Greek Media coverage of the May 2019 European Parliament Elections (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σιώζου, Μαρία
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 14 Μαρτίου 2020 [2020-03-14]
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος
 8. Μπακουνάκης, Νικόλαος | Χρονάκη, Δέσποινα
 9. Ευρωπαϊκή Ένωση | Ευρωκοινοβούλιο | Ευρωεκλογές | Εθνικά ΜΜΕ | Ευρωπαϊκή δημοσιογραφία | Εσωτερικοποίηση
 10. 2
 11. 5
 12. 21
 13. Περιέχει: Γραφήματα, πίνακες, εικόνες
  • Παρά την καθοριστική σημασία που έχουν για την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρωπαϊκή δημοσιογραφία -η δημοσιογραφία που καλύπτει θέματα σχετικά με την ΕΕ σε ένα πλαίσιο όπου κυριαρχεί η ευρωπαϊκή και όχι η εθνική/τοπική οπτική- εξακολουθεί να μην είναι διαδεδομένη στις χώρες-μέλη της ΕΕ. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει τους λόγους που εμποδίζουν την ανάπτυξη και διάδοση της ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας στις χώρες-μέλη της ΕΕ, να εξετάσει τον τρόπο που καλύπτονται οι ευρωπαϊκές ειδήσεις στην Ελλάδα, καθώς και να διερευνήσει πώς καλύφθηκε ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό γεγονός -οι ευρωεκλογές του Μαΐου 2019- από δύο ελληνικές ημερήσιες εφημερίδες. Για την έρευνα ακολουθήθηκε η μέθοδος της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου των δύο εφημερίδων και συγκεκριμένα όλων των δημοσιευμάτων που αναφέρονταν στο θέμα των ευρωεκλογών σε ένα χρονικό διάστημα που κάλυψε συνολικά τέσσερις εβδομάδες, και συγκεκριμένα τις τρεις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής περιόδου και την εβδομάδα που ακολούθησε μετά τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών. Τα ποσοτικά στοιχεία που προέκυψαν είναι ενδεικτικά για τη σημασία που δόθηκε από τα ελληνικά Μέσα στις ευρωεκλογές, ενώ τα ποιοτικά στοιχεία συνέβαλαν στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον τρόπο που οι δύο εφημερίδες πλαισίωσαν τις ειδήσεις που σχετίζονταν με τις ευρωεκλογές, δηλαδή πώς προσέγγισαν, πού εστίασαν και πώς επέλεξαν να παρουσιάσουν στο αναγνωστικό κοινό τις ειδήσεις που αφορούσαν τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  • Decisions made by the European institutions have a large influence on the day-to-day life of European citizens. However, European journalism, meaning journalism which covers issues regarding the European Union and prefers a European perspective to a national / regional one, continues to be limited in the member states of the EU. The purpose of this dissertation is to record obstacles to the development and dissemination of European journalism in the EU countries. A case study of news coverage by two Greek daily newspapers is presented. This research includes a quantitative and qualitative analysis of all articles during the three final weeks before and one week after the May 2019 European Parliament elections. The quantitative analysis is indicative of the importance offered by Greek media to the euro-elections, while the qualitative analysis allows for insights into the way the two dailies framed the news: Approaches, focus and presentation of the European election coverage are discussed.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές