Το διαχρονικό αθλητικό περιεχόμενο της ΕΡΤ

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. Μάρτιος 2019 [2019-03]
 5. Ελληνικά
 6. 120
 7. ΧΡΟΝΑΚΗ , ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 8. Αθλητική ΕΡΤ, τηλεοπτική απορρύθμιση, ανταγωνιστικότητα, απήχηση, Ποιοτική Μεθοδολογία, Θεματική Ανάλυση, υπεροχή απήχησης, επικοινωνιακή υστέρηση
 9. 1
 10. 75
 11. 24
 12. γραφήματα
  • Η παρούσα Διπλωματική Εργασία πραγματεύεται το θέμα της εμβέλειας της αθλητικής ΕΡΤ, διαχρονικά και επίκαιρα, και σε συνάρτηση με τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό που προέκυψε μετά την απορρύθμιση του τηλεοπτικού τοπίου, στο πλαίσιο της διάνοιξης στην ιδιωτική και συνδρομητική τηλεόραση. Κυριότερα θεωρητικά ζητήματα που εθίγησαν ήταν η ιδιότητα του δημόσιου φορέα που φέρει η ΕΡΤ, το καθεστώς απορρύθμισης, το πολιτικό περίγραμμα όπου λαμβάνει χώρα η λειτουργία της ΕΡΤ, η δημοσιογραφική δεοντολογία και φαινόμενα παρεκβάσεων που συναντώνται σε τροπές που παίρνει η αθλητική δημοσιογραφία σήμερα. Μεθοδολογικά η έρευνα κινήθηκε στο υπόδειγμα της ποιοτικής προσέγγισης με τα προσιδιάζοντα σε αυτήν εργαλεία, όπως οι ημιδομημένες συνεντεύξεις βάθους, η σκόπιμη επιλογή δείγματος βολικού τύπου που απέδωσε συμμετοχή 10 στελεχών με προϋπηρεσία στο αθλητικό τμήμα της ΕΡΤ και η ερμηνεία των ευρημάτων με Θεματική Ανάλυση Περιεχομένου. Τα ευρήματα απέδωσαν ποικιλία αντιλήψεων, αλλά και συγκλίσεις στα μείζονα θέματα. Ως μείζονες καταθέσεις γνώμης αναγνωρίστηκαν η διαχρονική υπεροχή ποιότητας αθλητικών παρουσιάσεων της ΕΡΤ βασιζόμενη στη σχεδόν μονοπώληση των μεγαλύτερων αθλητικών γεγονότων, στην παραδοσιακή της σχέση με το κοινό που διεκδικεί με συνέπεια, στην τείνουσα προς αξιοκρατικές λογικές πρόσληψης νέων στελεχών, στην ανανέωση λόγου που συνεπιφέρουν αυτά, στην αναβάθμιση του φορμάτ της εικόνας και στη μόνιμη μέριμνα ισορροπημένων ισολογισμών υπό την αίσθηση της τήρησης του δημόσιου συμφέροντος. Ως τέτοιο συναρτάται η παροχή δωρεάν αθλητικού προγράμματος υψηλού επιπέδου με καθολίκευση στο κοινό και στα σπορ με τη μέγιστη δυνατή απήχηση και το βέλτιστα λελογισμένο κόστος. Πολιτική, η οποία ωστόσο, οφείλει να στηριχθεί και επικοινωνιακά εφόσον παραμένει ευάλωτη σε κριτικές όπου υπολανθάνει συστηματικά πολιτική υστεροβουλία.
  • The present Dissertation deals with the issue of the impact of the Greek Public Television’s sports broadcasting (ERT) within past and current contexts and in respect to the competition with private channels after the broad deregulation that occurred in late 1980’s. Major theoretical problems touched upon has been the definition of public broadcasting services, the regime of deregulation, the political background behind the operation of ERT, journalist deontology as well as modern phenomena that disrupt the traditional ethics of journalism. The kind of methodological approach promoted was that of the Qualitative Paradigm with its pertaining tools of semi – structured interviews, the deliberate selection of convenient sample – leading to the participation of 10 past executive members of ERT’s Sports Department and the use of Thematic Analysis for the interpretation of findings. The latter delivered a wide variety of considerations with important convergence on motives such as the diachronic superseding of ERT in terms of its quality in the broadcasting of the worldwide greatest athletic events, its consistency in keeping track with the Greek sports attendees, its growing meritocracy in hiring new staff that adds to the expressiveness amelioration of its TV commentators, its upgrading of picture formats and its constant cure for a reasonable gap in the cost – benefit relation in the channel’s economics under its premise of being a public service organization. Such is its operation in terms of providing a free all sports and public athletic program with the major possible effect and restrained cost. A policy which, nevertheless, ought to be supported by communicative means for ERT seems to exist within a political context.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές