Δυσκολίες, προκλήσεις και διλήμματα της Ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας: Αντιευρωπαϊσμός και ΜΜΕ, με case study τη Βρετανία και την Ελλάδα.

 1. MSc thesis
 2. Ασπιώτης, Χρήστος
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 16 Μαρτίου 2019 [2019-03-16]
 5. Ελληνικά
 6. 143
 7. Παναγιώτου, Νίκος
 8. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος | Βαμβακάς, Βασίλης
 9. Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία | Ευρωσκεπτικισμός | ΜΜΕ | Δημοψήφισμα | Ηνωμένο Βασίλειο | Ελλάδα
 10. 27
 11. 76
 12. Περιέχει : εικόνες
  • Τα ΜΜΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, εξαιτίας της μεγάλης επιρροής που ασκούν σε αυτήν. Στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Δημοσιογραφίας, δηλαδή της παρουσίασης των ειδήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρείται ότι τα ΜΜΕ δεν ακολουθούν τις καλές πρακτικές αυτού του είδους δημοσιογραφίας. Αντίθετα, συντηρούν μια δημοσιογραφική πρακτική που χαρακτηρίζεται από εθνικές αφηγήσεις, εθνικά συμφέροντα και που παρουσιάζει την Ένωση ως έναν χώρο ανταγωνισμού και εκχώρησης της εθνικής κυριαρχίας. Ωστόσο, το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Δημοσιογραφίας απαιτεί την προσαρμογή των ΜΜΕ στις νέες συνθήκες και την ανάληψη ενός νέου ρόλου. Αυτός έγκειται στην ανάπτυξη μηχανισμών που θα θεμελιώνουν μια ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα, όπου θα καλλιεργείται ο δημόσιος διάλογος, η επικοινωνία και οι πολίτες της Ένωσης θα ενημερώνονται για τα ευρωπαϊκά δρώμενα και τη σημασία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, απαλλαγμένοι από προκαταλήψεις και εθνικές ανησυχίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον υπέρτατο ευρωπαϊκό υπερεθνικό οργανισμό, στους κόλπους του οποίου αναπτύσσονται δράσεις και προκύπτουν αποφάσεις ως αποτέλεσμα εμπλοκής των κυβερνήσεων όλων των κρατών - μελών. Στο πλαίσιο αυτό, ύψιστη σημασία διαδραματίζει ο ρόλος των πολιτών. Παρόλα αυτά, προκειμένου να αναδειχθεί τόσο η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και η ανάγκη ενεργού εμπλοκής των ευρωπαίων πολιτών απαιτείται η εδραίωση της Ευρωπαϊκής Δημοσιογραφίας και η απόρριψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων σχετικά με τις εθνικές κυριαρχίες.
  • The Media in recent era have taken upon a major role in the shaping of the public opinion, because of the great influence they present. In the context of European Journalism, i.e. the presentation of the EU news, it is observed that Media do not follow the good practices of that specific form of journalism. On the contrary, they maintain a journalistic practice that reflects the national narratives, the national interests and they present the EU as a forum of competition and limitation of the national sovereignty of the members - states. However, the spirit of the European Journalism requires the adaptation of the Media to the new conditions and the assumption of taking up a new role. This role lies on the development of mechanisms that will establish a European public sphere, where public debate and communication is promoted and the citizens of the EU will be informed about the European affairs and the importance of the construction of the EU, free of prejudice and national concerns. The European Union is the supreme european supranational organization, in the context of which a variety of actions is being developed, while decisions are made as a result of the involvement of the government of all the members - states. In that context, the role of the citizens of the EU is of outmost importance. Nevertheless, in order to highlight both the importance of the EU and the need for active involvement of the European citizens, it is necessary to strengthen European Journalism and to reject stereotypes and prejudices about national sovereignty.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.