Διαδίκτυο και κοινωνικές ανισότητες

Internet and social inequalities (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Φανάρα, Αγορίτσα
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 16 Μαρτίου 2019 [2019-03-16]
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. Τσαλίκη, Λίζα
 8. Χρονάκη, Δέσποινα | Πασχαλίδης, Γρηγόρης
 9. Ψηφιακό χάσμα | Ανισότητες
 10. 11
 11. 36
 12. 20 Πίνακες
  • Η διπλωματική εργασία που ακολουθεί ασχολείται με τη χρήση του διαδικτύου και τις κοινωνικές ανισότητες σχετικά με αυτό. Αρχικά αναφέρεται στην ιστορική εξέλιξη του διαδικτύου και το βασίλειο του διαδικτύου. Στη συνέχεια, περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά του διαδικτύου και οι νέοι τρόποι επικοινωνίας. Ακολουθεί η ανάλυση για τη δημόσια σφαίρα και εάν το διαδίκτυο είναι σήμερα η νέα δημόσια σφαίρα. Γίνεται εκτενή αναφορά στον όρο ψηφιακό χάσμα και στη συζήτηση γύρω από αυτό. Επίσης αναλύονται οι παράγοντες που το δημιουργούν, τι ρόλο παίζουν στο ψηφιακό χάσμα η κοινωνική τάξη, η ηλικία, το φύλο, η φυλή και η εθνικότητα. Παρουσιάζονται ακόμη, οι διαφορές μεταξύ ανεπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), (ICTs , στα αγγλικά), και ο καθοριστικός ρόλος των δεξιοτήτων στη χρήση του διαδικτύου. Σημαντικό μέρος της εργασίας αναφέρεται στη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά και τους εφήβους, στις ανισότητες που υπάρχουν σε αυτές τις ηλικίες, αλλά και στους κινδύνους που υπάρχουν, ειδικά για τα μικρότερα παιδιά, από τη χρήση του διαδικτύου, χωρίς τη γονική επιτήρηση. Τέλος, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τη χρήση του διαδικτύου μεταξύ χωρών και περιοχών, τόσο στις ΗΠΑ, όσο και σε άλλες χώρες όπως η Ινδία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία και η Ελλάδα.
  • The following dissertation provides information concerning the use of the Internet and the social inequalities relevant to it. Initially, it refers to the historical evolution of the internet and also the internet realm. Subsequent to this is a description of the main characteristics of the Internet as well as the means of communication. The analysis for the public sphere follows and if the Internet today is the news public sphere. There is an extensive reference to the term “digital gap” and the discussion surrounding it. In addition, there is analysis of the factors that create it, the role they play in the digital gap, social status, age, gender, race and nationality. Furthermore, the differences between the developed and the developing world in the use of Information and Communications technologies (ICT,) are presented as well as the crucial role of Internet use skills. An important part of this dissertation refers to Internet use by children and adolescents without parental supervision, the inequalities that exist but also the dangers related to these ages, especially for younger children who use the Internet without parental supervision. Finally, statistical data is revealed concerning the Internet use among countries and regions both in the United States of America and also other countries like India, Great Britain, The Netherlands and Greece.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.