Η αναπαράσταση του πρόσφυγα στα ελληνικά και βρετανικά ΜΜΕ: Η υπόθεση της Ειδομένης

 1. MSc thesis
 2. Λαζαρίδης, Χρήστος
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 16 Μαρτίου 2019 [2019-03-16]
 5. Ελληνικά
 6. 62
 7. Τσαλίκη, Λίζα
 8. Χρονάκη, Δέσποινα | Πασχαλίδης, Γρηγόρης
 9. πρόσφυγες | αναπράσταση | Ειδομένη | οδύνη | κρίση
 10. 3
 11. 25
 12. Η εργασία περιέχει 16 εικόνες
 13. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  • Η παρούσα εργασία ερευνά την αναπαράσταση των προσφύγων στα ελληνικά και στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η έρευνα αφορά τη μελέτη τριάντα έξι (36) δημοσιευμάτων από έξι (6) διαφορετικά μέσα. Συγκεκριμένα, μελετάμε την υπόθεση της Ειδομένης, σε μία κρίσιμη, χρονολογικά, στιγμή στην ιστορία της επονομαζόμενης “προσφυγικής κρίσης”. Η έρευνά μας πραγματοποιείται με τη μέθοδο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου. Η ανάλυσή μας εστιάζει στη συζήτηση γύρω από το κείμενο και τις εικόνες κάθε δημοσιεύματος. Αυτά είναι και τα κύρια αφηγηματικά εργαλεία της εκάστοτε ιστορίας. Προτού φτάσουμε στην κριτική ανάλυση των δημοσιευμάτων, προχωράμε σε μία μικρή επισκόπηση των γεγονότων που συνετέλεσαν στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών, στο διάστημα 2015 – 2016. Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο που προκλήθηκε στον ελληνικό δημόσιο διάλογο σε συνδυασμό με τα τραυματικά γεγονότα της περιόδου. Στη συνέχεια δίνουμε τα πλαίσια της μεθοδολογίας έρευνας με την οποία εργαστήκαμε. Στην εργασία αυτή, επιχειρούμε να βρούμε απαντήσεις σε μερικά ενδιαφέροντα ερωτήματα. Ο ρόλος των μέσων στη διαμεσολάβηση και στην αναπαράσταση της οδύνης των προσφύγων στην Ειδομένη, σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, είναι μείζον θέμα. Τα μέσα διαμορφώνουν μία πραγματικότητα στην οποία πρωταγωνιστούν οι πρόσφυγες ως “άλλοι”. Αυτήν την ταυτότητα ερευνούμε μέσα από τις αφηγηματικές πρακτικές των μέσων. Τέλος, μελετάμε τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται η γεφύρωση της απόστασης του θεατή με την οδύνη του “άλλου”.
  • This paper examines the representation of refugees in both Greek and British Media. The research concerns the examination of thirty – six (36) articles published by six (6) separate media. Specifically, we study the case of Idomeni, at a critical moment, for the history of the so – called “refugee crisis”. Our research is carried out with the Critical Discourse Analysis (CDA). Our analysis focuses on the discourse of the text and pictures of every article. These are the main narrative tools of every story. Before we reach to the critical discourse analysis of the selected articles, we aim to provide an overview of the incidents that resulted the increase of the migrant flaws, in 2015 – 2016. At the same time, we are trying to value the impact on the greek public discourse in relevance with the traumatic events of that era. Subsequently, we are providing the context of our methodology. In this paper, we attempt to respond on some interesting questions. The role of media in mediating and representing the suffering of refugees in Idomeni, under emergency, is a major subject. They shape a reality in which refugees are conceived as “others”. It is this identity that is being examined through the media narrative practices. In conclusion, we are studying the ways that distance is successfully being bridged between the spectator and the suffering of the “other”.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές