Ζητήματα επαλήθευσης της πληροφορίας στο διαδίκτυο και τρόποι αντιμετώπισής του

Ways of verifying the information on the internet and ways of dealing with it (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σταματόπουλος, Ανδρέας
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 16 Μαρτίου 2019 [2019-03-16]
 5. Ελληνικά
 6. 116
 7. Βέγλης, Ανδρέας
 8. Βαμβακάς, Βασίλειος | Παναγιώτου, Νικόλαος
 9. Παραδοσιακά μέσα, διαδίκτυο, ψευδείς ειδήσεις, αντικειμενικότητα, επαλήθευση, διαφάνεια | Traditional media, internet, fake news, objectivity, verification, transparency
 10. 1
 11. 20
 12. 67
 13. 0
  • Το διαδίκτυο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο χαρακτηρίζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης καθημερινότητας. Παράλληλα, το διαδίκτυο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την πλειονότητα των επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων και της δημοσιογραφίας. Όλα τα παραδοσιακά έντυπα μέσα έχουν πλέον αποκτήσει και την ηλεκτρονική τους μορφή και ανταγωνίζονται καθημερινά τις διάφορες ιστοσελίδες και ιστολόγια που αναπτύχθηκαν εξαρχής μέσα σε αυτό. Στη σημερινή εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται ως εποχή της πληροφόρησης, η ανάγκη για επαλήθευση των πληροφοριών είναι επιτακτική. Η ταχύτητα και το μέγεθος των πληροφοριών που αναδύονται καθημερινά ενέχουν σημαντικούς κινδύνους παραπληροφόρησης. Η διάδοση ψευδών ειδήσεων αποτελεί μία σημαντική μάστιγα της τελευταίας κυρίως δεκαετίας του 21ου αιώνα. Οι ειδήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες και διαδίδονται κυρίως για την εξυπηρέτηση στόχων. Παράλληλα, η μεγάλη ταχύτητα και ο ανταγωνισμός που χαρακτηρίζει το διαδίκτυο αποτελούν επίσης σημαντική αιτίας διάδοσης τέτοιου είδους ειδήσεων. Η παρούσα μελέτη, στην οποία ερευνήθηκε το ζήτημα της ανάγκης για επαλήθευσης της πληροφορίας, έδειξε πως όλοι οι συμμετέχοντες ανεξαιρέτως συμφώνησαν πως η επαλήθευση και η αντικειμενικότητα αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες της δημοσιογραφίας και πως είναι απαραίτητοι για την ορθή και αποτελεσματική της λειτουργία. Η διαφάνεια, μεταξύ άλλων, αναδείχτηκε ως ένα σημαντικό εργαλείο επαλήθευσης. Μέσα από τη χρήση της διαφάνειας είναι εφικτή η αντιμετώπιση και εξάλειψη της διάδοσης ψευδών ειδήσεων.
  • Internet is an important tool that characterizes all aspects of daily life. Alongside, internet is an important tool for the most of the professions, including journalism. All the traditional print media have also an electronic form and every day they are antagonizing against websites and blogs that were born from internet itself. Nowdays, the information age that we go through shows the imperative need of verifying the information. The speed and the size of the information that appear in daily bases hide the danger of misinformation. Fake news is a scourge that appeared mainly on the last decade of the 21st century. This news are characterized mostly from political and economical feasibilities and are disseminated primarily for serving purposes. Also, the speed and the competition that describes internet are one more cause of disseminating fake news. The current research, that studied the need of verifying the information, showed that all the participants agreed that verification and objectivity are fundamental for journalism and important for its correct and efficient function. Transparency, among others, has emerged as an important verification tool through which fake news can be eliminated or even extinct.
 14. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές