Η ενημέρωση του κοινού από το διαδίκτυο είναι η κύρια αιτία για την πτώση της πώλησης των εφημερίδων;

Is the information of the public from the internet the main reason for the drop in newspaper sales; (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 111
 7. Πλειός, Γεώργιος
 8. Παναγιώτου , Νικόλαος
 9. Ηλεκτρονικός και έντυπος τύπος, αναγνωστικό κοινό.
 10. 21
 11. 20
 12. 29: Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Ο σκοπός της παρούσας μελέτης, αναφέρεται στην συλλογή και καταγραφή – ανάλυση στοιχείων που σχετίζονται, με το αν η ενημέρωση του κοινού από το διαδίκτυο, είναι η κύρια αιτία για την πτώση στις πωλήσεις των εφημερίδων. Ειδικότερα επιχειρείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση στο τομέα λειτουργίας του ηλεκτρονικού τύπου και των τρόπων που επηρεάζονται οι αναγνώστες να στραφούν σε αυτή τη μορφή ενημέρωσης και σε αντίθεση με την χρήση του παραδοσιακού τύπου, καθώς επίσης και μια εμπειρική έρευνα με χρήση συνέντευξης προς τους εκπρόσωπους του τύπου, ως προς την επιρροή του αναγνωστικού κοινού από διάφορες αιτίες με σκοπό την ενημέρωσή τους από τον ηλεκτρονικό τύπο.
  • The purpose of this study is the collection, documentation and analysis of the data concerning if the main reason for the drop in sales of newspapers is that nowadays people get informed via the διαδίκτυο. Specifically, a bibliographical review is attempted on the field of e-press and how the readers are affected in order to turn to this form of information instead of using printed media. Moreover, an empirical research has been conducted via interviews of the representatives of the press, about how different causes influence the readers concerning being informed via e-press.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.