Τοπικός Τύπος: Παραδοσιακά και νέα μέσα. Η περίπτωση της Καβάλας.

Local Press: Traditional and New Media: Kavala 's case (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σπιτσέρης, Νικόλαος
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 202
 7. Μπακουνάκης, Νικόλαος
 8. Πασχαλίδης, Γρηγόρης | Πλειός, Γεώργιος
 9. Τοπικότητα | υπερτοπικά μέσα | κοινοτική δημοσιογραφία | δημοσιογραφία των πολιτών | μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 10. 2
 11. 19
 12. 29
 13. Περιέχει 6 πίνακες και 14 γραφήματα
 14. Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη. Εγχειρίδιο Μελέτης (μτφρ. Ε. Φράγκου)
  • Το μοντέλο του παραδοσιακού τύπου διεθνώς διέρχεται κρίση υπαρξιακή. Το διαρκώς αυξανόμενο έλλειμμα εμπιστοσύνης και η στροφή του άλλοτε παθητικού κοινού στην ενημέρωση μέσω του διαδικτύου υποχρεώνει τα μέσα ενημέρωσης να προβούν σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους ώστε να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. Η διαδικτυακή δημοσιογραφία, η συμμετοχική δημοσιογραφία και η δημοσιογραφία των πολιτών έχουν κοινό παρονομαστή την αλλαγή του χρήστη σε έναν νέο ρόλο χρήστη-παραγωγού, που έχει αποδοθεί με τον όρο produser. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τα μέσα ενημέρωσης διεθνώς, που έχει ως συνέπεια δραματικές περικοπές στις θέσεις εργασίας και στους μισθούς των εργαζομένων στην ενημέρωση, αλλά και τη χρεωκοπία πολλών από τους άλλοτε πρωταγωνιστές του μιντιακού συστήματος, με χαρακτηριστικά παραδείγματα στην Ελλάδα, τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη και την «Χ.Κ. Τεγόπουλος και Σια Εκδόσεις Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Α.Β.Ε.», είναι αξιοσημείωτες οι αντιστάσεις του τοπικού τύπου διεθνώς. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η «τοπικότητα» τριών παραδοσιακών και τριών νέων μέσων ενημέρωσης της Καβάλας, μιας πόλης με μεγάλη παράδοση στον τοπικό τύπο, αλλά και ισχυρό παρών με έξι (6) ημερήσιες εφημερίδες, επτά (7) εβδομαδιαίες εφημερίδες, δύο (2) τηλεοπτικούς σταθμούς, έξι (6) ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και οκτώ (8) ενημερωτικά site. H θεματική και μορφολογική επισκόπηση των επιλεγέντων μέσων, καθώς και οι συνεντεύξεις δημοσιογράφων και εκδοτών της Καβάλας θα συμβάλλουν στην προσέγγιση και την ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων που συγκροτούν την έννοια της «τοπικότητας» στην Καβάλα.
  • The traditional media internationally suffer an existential crisis. The ever-growing lack of trust and the shift of past passive audiences to internet-based information forces the media to make significant changes to respond to the new situation. Online journalism, participatory journalism and citizens' journalism have a common denominator of changing the user to a new user-producer role, attributed to the term produser. In this difficult environment the traditional media have suffered dramatic cutbacks in the jobs and wages of employees in information, as well as the bankruptcy of many of the former players in the media system, with examples in Greece, the |Labrakis Press Organization and Tegopoulos & Co. Publications SA", the resistances of the local press are remarkable internationally. This paper examines the "locality" of three traditional and three new media of Kavala, a city with a long tradition in the local press but also a powerful present with six (6) daily newspapers, seven (7) weekly newspapers, two (2) TV stations, six (6) news radio stations and eight (8) hyperlocal sites. The thematic and morphological overview of the selected media as well as the interviews of journalists and publishers in Kavala will contribute to the approach and highlighting of the particular elements that constitute the concept of "locality" in Kavala.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.