Οι οικονομικές επιδράσεις του διαδικτύου στα τοπικά - περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Μια επισκόπηση της διαχείρισης των επιχειρηματικών προκλήσεων εντός της οικονομίας του διαδικτύου.

The economic effects of the internet on local-regional media. An overview of managing business challenges within the internet economy. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ζώης, Σπυρίδων
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. Πουλακιδάκος, Σταμάτης
 8. Μπακουνάκης, Νικόλαος | Πασχαλίδης, Γρηγόρης
 9. τοπικά μέσα | διαδίκτυο | οικονομικές επιδράσεις | επιχειρηματικό μοντέλο
 10. 45
 11. 108
 12. 0
  • Η σύγχρονη πραγματικότητα στην ενημέρωση ορίζεται από τα παγκόσμια δίκτυα ενημέρωσης, ωστόσο λόγω της παγκοσμιοποίησης, των τεχνολογικών εξελίξεων και άλλων παραγόντων η σημασία των τοπικών μέσων στην δημόσια σφαίρα αναβαθμίζεται. Το διαδίκτυο αποτέλεσε μια θεμελιώδη αλλαγή και επιδρά σημαντικά και πολυδιάστατα στην ενημέρωση και στην επικοινωνία επηρεάζοντας και με οικονομικούς όρους τα τοπικά μέσα τα οποία αντιμετωπίζουν ένα ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον. Καθώς τα τοπικά μέσα έχουν πολιτιστική αλλά και οικονομική σημασία από την οικονομική τους αποδοτικότητα επηρεάζεται και η συνεισφορά τους στην κοινωνία. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται μεταξύ άλλων, οι οικονομικές επιδράσεις του διαδικτύου και οι επιχειρηματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ. Πιο συγκεκριμένα οι οικονομικές επιδράσεις του διαδικτύου που περιγράφονται σε αυτή την εργασία είναι επιδράσεις του διαδικτύου ως τεχνολογική εξέλιξη, στο ενημερωτικό περιεχόμενο, στο κοινό – καταναλωτή των τοπικών ειδήσεων, στην διαφημιστική αγορά, στους δημοσιογράφους των τοπικών - περιφερειακών μέσων και στη δομή της αγοράς. Ως συνέπεια των παραπάνω επιδράσεων τα επιχειρηματικά μοντέλα των τοπικών μέσων δέχονται πιέσεις και συνεπώς αναζητούν ένα νέο, ψηφιακό επιχειρηματικό μοντέλο, κατάλληλο για τη διαχείριση των προκλήσεων εντός της οικονομίας του διαδικτύου.
  • The contemporary reality in information is defined by global information networks, but due to globalization, technological developments and other factors the importance of local media in the public sphere is upgraded. The Internet has been a fundamental change and has an important and multidimensional impact on information and communication, also affecting financially the local media facing a fluid business environment. As local media have both cultural and economic significance, their contribution to society is also affected by their economic efficiency. This paper presents, inter alia, the economic effects of the internet and the business challenges facing local and regional Mass Media. More specifically, the economic impacts of the Internet described in this paper are the effects of the Internet as a technological development, on the informative content, on the consumers of local news, on the advertising market, on the journalists of local - regional media and the market structure. As a consequence of the above effects, local media business models are under pressure and are therefore looking for a new, digital business model, suited to managing the challenges within the internet economy.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.