Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην παραγωγή και διανομή περιεχομένου από τα ελληνικά ΜΜΕ: η περίπτωση της ΕΡΤ

 1. MSc thesis
 2. Μπουλούκου, Αθανασία
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. Αβραάμ, Ευαγγελία
 8. Βέγλης , Ανδρέας | Βαμβακάς, Βασίλειος
 9. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών | Διανομή ειδήσεων | δημοσιογραφία της σύγκλισης | συμμετοχική δημοσιογραφία
 10. 1
 11. 2
 12. 67
 13. 0
  • Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι το σύνολο των τεχνολογιών που διευκολύνουν τη δημιουργία, αποθήκευση, διαχείριση και μετάδοση πληροφοριών με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων. Οι ΤΠΕ στη σύγχρονη εποχή εφαρμόζονται σε πολλά πεδία της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής. Ένα από αυτά είναι η παραγωγή και διάχυση ειδήσεων. Το βασικότερο πλεονέκτημα που εξασφαλίζεται με την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διανομή των ειδήσεων είναι η αμεσότητα και η μεγάλη ταχύτητα σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο. Παράλληλα εξασφαλίζεται η έκφραση πολλών φωνών, ακόμα και πολιτών οι οποίοι σε αντίθετη περίπτωση δε θα μπορούσαν να ακουστούν. Ωστόσο, η εφαρμογή των ΤΠΕ στο πεδίο αυτό έχει μεταβάλλει το δημοσιογραφικό τοπίο και έχει προκαλέσει πολλές ανησυχίες ως προς τον παραδοσιακό ρόλο των δημοσιογράφων, ως προς τις παραδοσιακές πρακτικές, τους κανόνες και τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και τον κίνδυνο μετάδοσης fake news για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών των ειδήσεων. Μελετώντας την περίπτωση της ΕΡΤ και των ΤΠΕ που έχουν ήδη εισαχθεί στο εξετασθέν Μέσο είναι φανερό ότι είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του ρόλου των δημοσιογράφων αλλά και των πολιτών. Παράλληλα, είναι σαφές ότι απαιτείται η προσαρμογή της εκπαίδευσης των δημοσιογράφων, έτσι ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ενημέρωση στο πλαίσιο της σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας.
  • Information and Communication Technologies refer to the set of technologies that improve the creation, storage and dissemination of information on the basis of the use of electronic means. ICT, in modern time, is applied in many areas of everyday and professional life. One of those areas concerns the production and dissemination of news. The most important advantage of the introduction of the ICT in the distribution of news entails the immediacy and high speed of the news’ spread in a highly competitive area. At the same time, it is guaranteed that a wide amount of people can express their opinions, including citizens that otherwise are deprived of any way of being heard. However, the application of ICT in the area of news’ distribution has changed the field and has caused a number of concerns, as far as the traditional role of journalists is concerned. The same applies to the traditional practice, the principles of journalistic ethics and the risk of spreading false news in order to attract the interest of news’ consumers. By studying the case of ERT and the introduction of ICT, it can be concluded that it is necessary to revise the role of journalists and the citizens. At the same time, it is clear that the training of journalists should be reassessed, so that news consumption is not jeopardized.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.