Οι ψευδείς ειδήσεις στη σύγχρονη δημοσιογραφία και οι τρόποι αντιμετώπισής τους

Fake news in contemporary journalism and effective ways to deal with them (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τσίνας, Θεοδόσιος
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. Βέγλης, Ανδρέας
 8. Παναγιώτου , Νικόλαος | Βαμβακάς, Βασίλης
 9. Ψευδείς ειδήσεις | fake news | ψηφιακά μέσα | digital media | μέσα κοινωνικής δικτύωσης | social media | διαδικτυακά δημοσιογραφικά εργαλεία | online journalism tools | επαλήθευση | verification
 10. 1
 11. 1
 12. 87
 13. Πίνακες,εικόνες
  • Στη σύγχρονη δημοσιογραφία το διαδίκτυο παρέχει στους δημοσιογράφους πολλά πλεονεκτήματα, όπως την ευκολία στην ανεύρεση πληροφοριών, την ταχύτητα με την οποία μπορούν να δημοσιεύουν και νέους τρόπους στην επίτευξη της διαδραστικότητας με τον κοινό. Ωστόσο η πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι η online δημοσιογραφία έρχεται αντιμέτωπη όλο και περισσότερο με πληροφορίες που είναι αναξιόπιστες, προέρχονται κατά τεκμήριο από δύσκολα εντοπίσιμες πηγές και συστήνουν ένα ειδησεογραφικό οικοσύστημα που χαρακτηρίζεται με τον όρο «ψευδείς ειδήσεις» (“fake news”). Η μετάβαση από τα παραδοσιακά στα νέα μέσα ενημέρωσης επέφερε έναν διακριτό μετασχηματισμό στο δημοσιογραφικό επάγγελμα, συνδέοντας τις θεμελιώδεις αξίες της δημοσιογραφίας, όπως η αντικειμενικότητα, η αξιοπιστία και η αμεροληψία, με την πίεση, την ταχύτητα και την απαίτηση για πολλαπλές επαγγελματικές ικανότητες από τους δημοσιογράφους. Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από το κοινό λόγω του χαμηλού κόστους, της εύκολης πρόσβασης και της ταχύτατης διάδοσης των πληροφοριών οδηγεί τους ανθρώπους να προτιμούν να καταναλώνουν ειδήσεις από τα κοινωνικά μέσα. Για τη δημοσιογραφία, στον πυρήνα όλης αυτής της διαδικασίας βρίσκεται η επαλήθευση. Οι δημοσιογράφοι καλούνται να διαχειριστούν όλους εκείνους τους τρόπους, παραδοσιακούς ή με τη βοήθεια της τεχνολογίας, που θα τους επιτρέψουν να παρουσιάζουν επαληθευμένο περιεχόμενο αντιμετωπίζοντας τις ψευδείς ειδήσεις με τις οποίες έρχονται καθημερινά σε επαφή. Σε αυτή την εργασία θα εξετάσουμε τους όρους της μετάβασης από τα παραδοσιακά στα νέα μέσα ενημέρωσης εστιάζοντας σε μερικά βασικά εργαλεία με τα οποία οι δημοσιογράφοι μπορούν να διακρίνουν το ψευδές ειδησεογραφικό περιεχόμενο, παρέχοντας στο κοινό αξιόπιστες και αληθινές ιστορίες.
  • In contemporary journalism the Internet provides journalists with a lot of advantages such as the easy accessibility to information, the speed of publishing and new ways towards the achievement of interaction with the audience. However, reality has shown lately that online journalism comes face to face with an increasing amount of false or untrustworthy information that mainly comes from unidentified sources and comprises a news ecosystem which is characterized with the term “fake news”. The transition from the traditional means of information to the new ones has incurred a distinctive transformation and modification in the profession of journalism connecting the fundamental values of journalism such as objectivity, credibility and impartiality with the pressure and the speed and with the demand for multiple professional capabilities from journalists. The constantly increasing use of social media from the audience due to its low cost, the easy accessibility and the prompt widespread of information drives people to consume news from the social media. For journalism, in the core of all this procedure lies the principle of verification. Journalists are called to handle all those traditional or with the help of technology ways, that will enable them to present verified content handling the fake news that they come in contact daily. In this dissertation we will examine the terms of transition from the traditional means of information to the new ones, focalizing on a few basic tools with which journalists can distinguish/and detect the false news content, providing the public with trustworthy and true stories.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.