Χρήση τεχνολογιών, πληροφορικής, και επικοινωνιών σε τηλεοπτικό σταθμό: Η περίπτωση του τηλεοπτικού σταθμού TVΔ Δράμας

Use of technologies, information technology, and communications on TV : The case study of TVD Drama (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γεωργιάδου, Ελένη
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 206
 7. Αβραάμ , Ευαγγελία
 8. Βέγλης , Ανδρέας | Βαμβακάς , Βασίλης
 9. παγκοσμιοποίηση των μέσων ενημέρωσης | globalization of the media | παγκόσμια κυριαρχία | global dominance | παγκόσμια δημόσια σφαίρα | global public sphere | παγκόσμια οπτική | global optic | νέοι ρόλοι των δημοσιογράφων | new roles of journalists | νέα είδη δημοσιογραφίας | new types of journalism | τηλεόραση | television | ειδήσεις | news
 10. 3
 11. 32
 12. 52
 13. εικόνες, σχήματα, πίνακες, γραφήματα
  • Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει μετασχηματίσει τον χώρο των ΜΜΕ, ενώ συμβάλλει στην επέκταση της παγκοσμιοποίησης των μέσων ενημέρωσης, διευκολύνοντας την επικοινωνία και το διάλογο μέσα από μια ΄΄παγκόσμια οπτική΄΄. Δορυφορικά και καλωδιακά συστήματα διανομής προωθούν τις παγκόσμιες ροές επικοινωνίας όλο το 24ωρο σε πραγματικό χρόνο. Δύο ερευνητικά μοντέλα που προτείνονται της «παγκόσμιας κυριαρχίας» και της «παγκόσμιας δημόσιας σφαίρας» διαφοροποιούν την δημοσιογραφία. Οι τεχνολογικές αλλαγές φέρνουν στο προσκήνιο νέα είδη δημοσιογραφίας που το περιεχόμενό τους μετατρέπεται από σταθερό σε μεταβαλλόμενο αφού οι ίδιοι οι πολίτες εκτός από καταναλωτές αναλαμβάνουν και ρόλο παραγωγού. Η ενημέρωση έχει κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω δηλ. από τους πολίτες προς τις αίθουσες σύνταξης, ενώ στα συστημικά ΜΜΕ η κατεύθυνση της ενημέρωσης γινόταν από πάνω προς τα κάτω δηλ. από τις αίθουσες σύνταξης προς τους πολίτες. Ως εκ τούτου ο ρόλος του παραδοσιακού δημοσιογράφου επαναπροσδιορίζεται και παίρνει νέες διαστάσεις. Η τηλεόραση ακολουθώντας μια μεταβατική εποχή τεχνολογικά εξελίσσεται, και αυτό αντανακλάται και στις αρμοδιότητες των ανθρώπων, που εμπλέκονται τόσο στο χώρο της αναμετάδοσης των ειδήσεων (πλατό), όσο και στο χώρο παραγωγής προγράμματος, δηλ. την αίθουσα ελέγχου (control room). Αυτή η ανατροπή μας παρακινεί να εξετάσουμε, αν οι εργαζόμενοι στο χώρο της τηλεόρασης ανταποκρίνονται στις νέες πρακτικές που δημιουργούνται, και αν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ροής του προγράμματος.
  • The development of technology has transformed the media space, while helping to expand the globalization of the media, facilitating communication and dialogue in a global field. Satellite and cable distribution systems promote the globalization flows communications 24 hours per day in real time. Two research models proposed for "world dominance" and "global public sphere" differentiate journalism. Technological changes bring to the proscenium new types of journalism whose content is transformed from constant to changing, since the citizens themselves, besides being consumers, also assume a producer’s role. The information comes from the bottom to the top, from the public to the control room, while in the systemic media the direction of the information came from the top to the bottom particularly from the control room to the public. As a result, the role of the traditional journalist is redefined and get into new dimensions. Television, which is following a transition period, is technologically evolving, and this is also reflected in the responsibilities of people who are involved both in the broadcasting of news (studio) and in the program production area, (control room). This overturning prompts us to look at whether TV workers respond to the new practices that are being created and whether they are able to come up against, with any technical problems that arise during the live broadcast.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές