Η μετάβαση από τα έντυπα στα ψηφιακά ειδησεογραφικά μέσα -οι ενδεχόμενες αντιστάσεις: Η περίπτωση της εφημερίδας «Δημοκρατία»

 1. MSc thesis
 2. Ελευθερόγλου, Νικόλαος
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 126
 7. Πλειός, Γεώργιος
 8. Βέγλης, Ανδρέας | Πασχαλίδης, Γρηγόρης
 9. Τύπος | εφημερίδες | διαδίκτυο | ψηφιακά μέσα | επιχειρηματικό μοντέλο | «Δημοκρατία»
 10. 44
 11. 65
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της βιωσιμότητας ενός νέου τύπου επιχειρηματικού εκδοτικού μοντέλου στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Οι αναφορές στο εν λόγω ερώτημα εστιάζονται στην ελληνική πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης την εφημερίδα «Δημοκρατία». Για το σκοπό αυτό αφού προστρέξαμε στη διεθνή βιβλιογραφία, πραγματοποιήσαμε έρευνα με επίκεντρο την εφημερίδα «Δημοκρατία». Στόχος ήταν η διερεύνηση του επιχειρηματικού μοντέλου που επενδύει η εν λόγω εφημερίδα στην έντυπη μορφή και όχι στην ψηφιακή έκδοση. Από την ανάλυση των στοιχείων επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη δυσκολιών που εμφανίστηκαν τόσο στην επιχειρηματική εκδοτική κουλτούρα, όσο και στις αίθουσες σύνταξης στο πλαίσιο της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η έλευση του διαδικτύου λειτούργησε μεν ως καταλύτης, ωστόσο δεν ήταν αυτό που προκάλεσε την κρίση στα μέσα ενημέρωσης και στις εκδοτικές επιχειρήσεις. Υποστηρίζουμε με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αλλά και τις απαντήσεις που έδωσαν οι συνεντευξιαζόμενοι στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε, ότι παρά τις όποιες αντιστάσεις που εμφανίζονται τα μέσα ενημέρωσης έχουν ενσωματώσει την τεχνολογία σε όλη τη διαδικασία συλλογής και παραγωγής των ειδήσεων. Η μετάβαση των παραδοσιακών μέσων στην ψηφιακή εποχή έχει ήδη επέλθει σε πολλά επίπεδα, ακόμη κι εάν κάποια από αυτά συνεχίζουν να επενδύουν στο «χαρτί». Συμπερασματικά, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι οι εφημερίδες για να επιβιώσουν πρέπει να αλλάξουν ριζικά. Τόσο όσον αφορά το παραγόμενο «προϊόν» της ενημέρωσης, όσο και το επιχειρηματικό τους μοντέλο. «Κλειδί» της επιβίωσής τους, εκτιμάται με βάση την περίπτωση της «Δημοκρατίας», είναι: το χαμηλό λειτουργικό κόστος, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου, η συνεπής «ιδεολογική γραμμή» που βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης «μέσου ενημέρωσης-αναγνώστη» και η επένδυση στους δημοσιογράφους και στο «προϊόν» που παράγουν.
  • The aim of this thesis is to discuss viability of the traditional model of business publishing in the media sector, in the digital age. The references to this question focus on the Greek reality, using as a case study the newspaper “Dimokratia”. To this end, after consulting the international bibliography, we conducted a quality research centered on the newspaper "Dimokratia" as a case study. Our intention was to explore the newspaper’s business model that invests in hard- copy rather than in digital publishing. The analysis of the data derived from our interviews with the publisher, executives and leading journalists in the newspaper confirmed the existence of difficulties in both the corporate publishing culture and the newsroom during the transition to the digital age. At the same time it was found that the advent of the internet, even though it served as a catalyst, it was not the main cause that provoked the crisis of the traditional Greek media and the publishing businesses. Based on the bibliographic review and the answers given by the interviewees in the research, this thesis argues that despite any resistances, the media have incorporated digital technology into the whole process of collecting and producing the news output. The transition of traditional media into the digital realm has already taken place on many levels, even if some of them continue to invest in hard-copy. In conclusion, one could argue that newspapers in order to survive must change radically regarding both their product and their business model. The "key" to their survival, estimated on the basis of the "Dimokratia" case, is the low operating costs, the full use of the internet’s potential, the consistency of the “ideological line” which is based on the relationship of trust between the reader and the media and last but not least, the investment in original, quality journalism .
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές