Ο ρόλος της σύγχρονης δημοσιογραφίας στη διαδικασία ώσμωσης ανθρώπων με διαφορετική πολιτισμική αφετηρία, στη σημερινή πολυπολιτισμική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Ελλάδα

The role of modern journalism in the process of interaction among people with different cultural starting points, in contemporary multicultural reality which is shaped in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Νικολαΐδης, Νικόλαος
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 19 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-19]
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. Τσαλίκη, Ελισσάβετ (Λίζα)
 8. Μπακουνάκης, Νικόλαος | Πασχαλίδης, Γρηγόρης
 9. Μέσα ενημέρωσης | Πολυπολιτισμικότητα | ετερότητα | ώσμωση | πολιτισμική πολυφωνία | πλουραλιστική ενημέρωση
 10. 75
 11. 25
 12. 15
  • Η σημερινή πολυπολιτισμική πραγματικότητα, όπως διαμορφώνεται διεθνώς αλλά και στη χώρα μας, σε συνδυασμό με την ψηφιακή επανάσταση και τους καταιγιστικούς ρυθμούς διάδοσης και πρόσληψης της πληροφορίας, υπαγορεύει την ανάγκη αναζήτησης του ρόλου που θα μπορούσε να διαδραματίσει η δημοσιογραφία στη διαδικασία ώσμωσης ανθρώπων με διαφορετική πολιτισμική αφετηρία. Από την εμπειρία της εξελικτικής πορείας συνάντησής μας με τον «Άλλο» και την πολιτισμική ετερότητα, προκύπτουν προβληματισμοί σχετικά με το πλαίσιο διαμόρφωσης συνθηκών αποδοχής και αμοιβαιότητας, αλλά και με την πιθανή συμβολή των ΜΜΕ στις διεργασίες διεπαφής και διασφάλισης πολιτισμικής πολυφωνίας. Η αναζήτηση απαντήσεων σχετικά με τη στάση των Μέσων σε διεργασίες εξασφάλισης ισότιμης και πολυφωνικής ενημέρωσης και έκφρασης, καθώς και προβολής του δικαιώματος της ανεξιθρησκίας και της πολιτισμικής πρότασης που κομίζει ο «Άλλος», συνιστά μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαδικασία στην προσπάθεια αποτύπωσης των διαπολιτισμικών ζυμώσεων και προσεγγίσεων που συντελούνται στη σύγχρονη ελληνική πολυπολιτισμική κοινωνία. Με αφορμή την περιπτωσιολογική μελέτη της καταγραφής από τα Μέσα της ένταξης προσφυγοπαίδων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δίνεται η ευκαιρία για προβληματισμό σε ότι αφορά στην πιθανή συνεισφορά των ΜΜΕ στην άρση στερεοτυπικών - ξενοφοβικών αντιλήψεων. Επίσης διερευνάται η συνεισφορά τους στη διαδικασία «ανάγνωσης» αυτής της εμπειρίας από τον γηγενή πληθυσμό, καθώς και το αν θα αξιοποιήσουν τα Μέσα την ευκαιρία προκειμένου να αναδειχθούν σε φορείς προώθησης μιας ουσιαστικής ώσμωσης, σε μια ελληνική - κοινωνική πραγματικότητα όπου καλούνται να συνυπάρξουν αρμονικά και δημιουργικά η κυρίαρχη εθνική κουλτούρα με την κουλτούρα του «Άλλου».
  • Contemporary multicultural reality, as it is shaped both globally and nationally, in association with the digital revolution and the fast-paced transmission and reception of information, dictates the necessity to seek the role which journalism could play in the process of interaction among people with different cultural starting points. From the experience of the evolutionary course of our encounter with the “Other” and the cultural diversity, concerns arise regarding the framework of creating conditions of acceptance and reciprocity, as well as the possiblecontribution of the Media to the processes of interconnection and ensuring cultural pluralism. The search for answers in relation to the Media’s role in the processes of ensuring equal and pluralistic information and expression, in addition to the promotion of the right to religious tolerance and the cultural proposal which the “Other” bears, constitutes an especially interesting procedure, in an effort to depict the intercultural turmoils and approaches which take place in contemporary Greek multicultural society. Motivated by the case study of recording the refugee children’s integration in the Greek educational system by the Media, a chance for reflection is provided concerning the Media’s possible contribution to the removal of stereotypical – xenophobic perceptions. Furthermore, their contribution to the “reading” process of this experience by the native population is being examined, as well as the question of whether the Media will make good use of this chance, in order for them to emerge as means to promote substantial interaction in a Greek social reality, where the dominant national culture and the “Other’s” culture are called to coexist harmoniously and creatively.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.