Ο ημερήσιος Τύπος στη Θεσσαλονίκη την περίοδο της οικονομικής κρίσης (2008-2019)

 1. MSc thesis
 2. ΔΑΔΑΛΙΑΡΑΣ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 05 Αυγούστου 2019 [2019-08-05]
 5. Ελληνικά
 6. 266
 7. ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ημερήσιος Τύπος Θεσσαλονίκης, «Μακεδονία», «Αγγελιοφόρος», οικονομική κρίση, διαδίκτυο
 9. 1
 10. 105
 11. 92
 12. πίνακες
  • Η ύπαρξη του ημερήσιου τοπικού Τύπου αναγνωρίζεται διεθνώς ως βασικό στοιχείο της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής ενός τόπου. Από την άλλη, η οικονομική ύφεση των τελευταίων ένδεκα ετών και η έκρηξη της ψηφιακής ενημέρωσης αποτελούν παράγοντες συρρίκνωσης του αριθμού των ημερήσιων τοπικών εφημερίδων. Στη Θεσσαλονίκη οι δύο καθημερινές τοπικές εφημερίδες, η «Μακεδονία» και ο «Αγγελιοφόρος», διέκοψαν την κυκλοφορία τους, η πρώτη τον Οκτώβριο του 2017 και η δεύτερη τον Οκτώβριο του 2015. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι παράγοντες που συνέβαλαν στην αναστολή των εκδόσεων των δύο καθημερινών τοπικών εφημερίδων της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα στόχοι της έρευνας είναι να διαπιστωθεί ποιο επιχειρηματικό μοντέλο εφάρμοζαν οι δύο εκδοτικοί οργανισμοί και πώς προσπάθησαν να το εξελίξουν, κατά την περίοδο της κρίσης, ώστε να επιβιώσουν, κάτι που, τελικά, δεν κατάφεραν. Ο ερευνητής εφάρμοσε την περιπτωσιολογική μελέτη, συλλέγοντας δεδομένα μέσω συνεντεύξεων που πραγματοποίησε σε στελέχη των δύο εφημερίδων. Το δείγμα αποτέλεσαν δέκα συμμετέχοντες, πέντε από κάθε εφημερίδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και στις δύο εφημερίδες εφαρμόζονταν παρόμοιο επιχειρηματικό μοντέλο πριν την κρίση και οι δυσκολίες προσαρμογής και επιβίωσής τους, μετά το 2008, οφείλονταν, κυρίως σε ζητήματα της ιδιοκτησίας, στην κακή οικονομική διαχείριση και στην αδυναμία μιας στοχευμένης στρατηγικής, που θα αφορούσε στην ψηφιακή έκδοση των εφημερίδων.
  • The publication of the daily local press is recognized internationally as a key element of the social, political and cultural life of a city. On the other hand, the economic downturn of the last eleven years and the explosion of digital information are factors for shrinking local newspapers. In Thessaloniki, the two daily local newspapers, "Macedonia" and "Agelioforos", ceased their circulation, the first in October 2017 and the second in October 2015. The aim of the present study is to investigate the factors that contributed to the suspension of the two daily local newspapers in Thessaloniki. In particular, the research objectives are to determine which business model was applied by the two publishing organizations and how they attempted to evolve during the crisis to survive, which they did not succeed. The investigator applied the case study, collecting data through interviews made to executives of the two newspapers. The sample consisted of ten participants, five from each newspaper. The results showed that both newspapers used a similar business model before the crisis. The difficulties of adapting and surviving after 2008 were mainly due to property issues, poor financial management, and the inability of a targeted strategy to address digital publication of newspapers.
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές