Πολιτική/οί και η κουλτούρα της διασημότητας

Politics and thw culture of fame (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 19 Ιουλίου 2019 [2019-07-19]
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. ΤΣΑΛΙΚΗ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
 8. ΒΕΓΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 9. Διασημότητα / Celebrity | Διασημοποίηση / Celebritization | Πολιτική / Politics | Κοινωνικά δίκτυα / Social media | Twitter / Twitter | Media / Media
 10. 6
 11. 93
 12. 0
  • Η κουλτούρα της διασημότητας αποτελεί μία πραγματικότητα για τον σύγχρονο κόσμο, μία αδιαμφισβήτητη εξέλιξη που αντικατοπτρίζει τις αλλαγές και τους μετασχηματισμούς που έχουν σημειωθεί σε όλα τα επίπεδα. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας του θεάματος και των ΜΜΕ, καθώς και οι τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν οδηγήσει στην ανάδειξη του διαδικτύου σε κυρίαρχο μέσο της επικοινωνίας και της ψυχαγωγίας του σύγχρονου ανθρώπου έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στη διαμόρφωση αυτής της νέας πραγματικότητας στην οποία η πολιτική και η διασημότητα αποτελούν έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Οι πολιτικοί όλο και περισσότερο επιδιώκουν τη διασημότητα και την κατασκευή της δημόσιας εικόνας τους μέσω των ΜΜΕ και των κοινωνικών μέσων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύουν τα φώτα της δημοσιότητας και να βρίσκονται στο επίκεντρο του σχολιασμού και του ενδιαφέροντος. Παράλληλα, έχει αυξηθεί και η αξιοποίηση των στρατηγικών μάρκετινγκ στην πολιτική ζωή, κι έτσι η δραστηριότητα των πολιτικών προσώπων συχνά ακολουθεί τις αρχές των διαφημιστικών εκστρατειών που συνηθίζονται σε άλλου είδους δραστηριότητες. Ένα ακόμη φαινόμενο που παρατηρείται είναι η εμπλοκή στην πολιτική διάσημων προσωπικοτήτων που προέρχονται από διαφορετικά πεδία δραστηριότητας σε μία προσπάθεια εκμετάλλευσης της αναγνωρισιμότητάς τους προς όφελος των ίδιων και της επίτευξης πολιτικών επιδιώξεων. Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικός, συχνά ακόμη και καθοριστικός, είναι ο ρόλος των κοινωνικών μέσων, και ιδιαιτέρως του Twitter που αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας στην πολιτική ζωή και μάλιστα έχει αποδειχθεί πολύτιμο και στη διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών. Παραδείγματα πολιτικών, κυρίως από τις Η.Π.Α. είναι χαρακτηριστικά της τάσης για διασημοποίηση της πολιτικής και του τρόπου με τον οποίο αυτή επιδρά στην πολιτική πραγματικότητα.
  • The celebrity culture is a reality for the modern world, an undeniable evolution that reflects the changes and transformations that have taken place at all levels. The development of the entertainment industry and the media, as well as the technological developments that have led to the emergence of the Internet as a dominant medium of communication and entertainment for modern people, have contributed the most to shaping this new reality in which politics and celebrity are concepts inextricably linked. Politicians are increasingly seeking to gain publicity and build their public image through traditional media as well as social media in such a way as to attract the spotlight and be at the center of comment and interest. At the same time, the use of marketing strategies in political life has increased, so the activity of politicians often follows the principles of advertising campaigns that are common in other activities. Another phenomenon is the involvement of celebrities from different fields of activity into politics in an attempt to exploit their fame for the benefit of themselves and the achievement of political aspirations. In this context, the role of social media, especially Twitter, which is a basic tool of communication in political life, has been important, often even decisive, has proved to be valuable during election campaigns. Examples of policies, mainly from the US are characteristic of the tendency to transform politicians into celebrities and the way this act affects political reality.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.