Πολιτική και Διαδίκτυο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα

Politics and World Wide Network. Social Media in the modern political reality (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΡΑΛΙΚΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 19 Ιουλίου 2019 [2019-07-19]
 5. Ελληνικά
 6. 56
 7. ΤΣΑΛΙΚΗ, ΛΙΖΑ
 8. ΤΣΑΛΙΚΗ , ΛΙΖΑ | ΧΡΟΝΑΚΗ , ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 9. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης | κοινωνικά δίκτυα | πολιτική επικοινωνία | προεκλογική εκστρατεία | πολιτικό µάρκετινγκ
 10. 3
 11. 105
 12. Υπάρχουν εικόνες και διαγράμματα
  • Η εφαρμογή των τεχνολογικών εξελίξεων και η χρήση της τεχνολογίας στο διαδίκτυο, έχει οδηγήσει σε νέα υβριδικά μοντέλα δημοσιογραφίας και κοινωνικής δικτύωσης. Τα social media, ως ένα κοινωνικό φαινόμενο, με την αυξανόμενη χρήση και αποδοχή τους από τους χρήστες του διαδικτύου, δημιουργούν νέα δεδομένα και εξελίξεις σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στην παρούσα Διπλωματική εργασία εξετάζεται η δυνατότητα και ικανότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να διαδραματίσουν ένα σημαντικό και ιδιαίτερο ρόλο κατά τη χρήση τους στις πολιτικές διεργασίες. Καθώς η πολιτική επικοινωνία και το πολιτικό Μάρκετινγκ της σύγχρονης εποχής βρίσκονται σε έναν διαρκή μετασχηματισμό εξαιτίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επιχειρήσαμε να εντοπίσουμε το βαθμό επιρροής που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ενασχόληση των χρηστών του με την πολιτική, τη στιγμή που τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας παρουσιάζουν σημεία πτώσης / παρακμής. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η οριζόντια συμμετοχή των χρηστών ενισχύει την ελευθερία του λόγου και τις δημοκρατικές διαδικασίες στο πολιτικό γίγνεσθαι, ενώ ο νέος χώρος πολιτικού διαλόγου που αναπτύσσεται στο διαδίκτυο δεν είναι αυτόνομος και εναπόκειται στη βούληση των ίδιων των ατόμων. Αξιολογείται το κατά πόσο η χωρίς φραγμούς οριζόντια συμμετοχή του κόσμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με την πολιτική, δημιουργεί αφενός ζητήματα ηθικής και αντικειμενικότητας και αφετέρου, αν μπορεί να οδηγήσει στην εμπλοκή ή όχι των χρηστών με την πολιτική. Τα ευρήματα καθιστούν αναγκαία τη διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών αναζητώντας τρόπους διασφάλισης της αντικειμενικότητας και της ηθικής στο χώρο των social media, ώστε η επιρροή τους στο χώρο της πολιτικής να προωθεί και να προάγει την Ψηφιακή Δημοκρατία.
  • The application of technological developments and the use of technology on web, has led to new hybrid models of jurnalism and social network. Social media, as a social phenomenon, with the increased use and acceptance by the internet users, are creating new data and developments in various parts of human activity. In this diplomatic study, the possibility and ability of social media, in playing a significant and special role during their use in political proceedings are being examined. As political communication and political marketing of the modern age are in a constant reshapement because of social media, we have tracked the degree of influence that social media have in the engagement of their users to politics, the moment when the traditional communication means show downfalling signs. The findings indicate that the horizontal participation of the users is enhancing the freedom of speach and the democratic proceedings in the political reality, while the new space of political dialogue which is developing in the internet is not independable and is lying on the will of people themselves. What is being valued, is the level on which the non boundaries horizontal participation of people in the social media regarding politics, is creating on the one hand morality and objectivity issues, and on the other hand if it can or cannot lead to the engagement of the users on politics. The findings make the prosecution of further research nessecary, looking out for ways to reassure the objectivity and morality in the space of social media, so that their influence on politics will promote and upgrade Digital Democracy.
 13. Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα