Ψηφιακή Αφήγηση, Τέχνη και Δημοκρατικός Πολίτης: Η Συμβολή της Ψηφιακής Τεχνολογίας σε Θέματα Πολιτισμού

Digital Storytelling Art and Democratic Citizen: The Contribution of Digital Storytelling in Cultural Issues (english)

 1. MSc thesis
 2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΕΖΛΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 February 2024
 5. Ελληνικά
 6. 61
 7. Μενέλαος Χ. Τζιφόπουλος
 8. Θαρρενός Μπράτιτσης
 9. Ψηφιακή αφήγηση, Τέχνη, Πολιτισμός, Δημοκρατικός Πολίτης
 10. Δημιουργική Γραφή / ΔΓΡ63
 11. 36
 12. 18
 13. Οδηγός Δημιουργικής Γραφής / Morley, D., & Neilsen, P.
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία της ψηφιακής αφήγησης, θα μπορούσε να συμβάλλει στην πνευματική καλλιέργεια, την προώθηση της τέχνης, καθώς και τη διαφύλαξη των πολιτισμικών και αξιακών συστημάτων που διέπουν τη δημοκρατία και επακόλουθα τον δημοκρατικό και ενεργό πολίτη. Επιπλέον, διερευνάται η δυνατότητα διάχυσης πολιτισμικών, εκπαιδευτικών, επιστημονικών, φιλοσοφικών, καλλιτεχνικών και τεχνολογικών δεδομένων μέσω της ψηφιακής αφήγησης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού και ιδιαίτερα στα ενήλικα άτομα. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας: «Ψηφιακή Αφήγηση, Τέχνη και Δημοκρατικός Πολίτης: Η συμβολή της Ψηφιακής Τεχνολογίας σε θέματα Πολιτισμού»  φιλοδοξεί να παράσχει μια πρόταση αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία, σε μια ευρεία κλίμακα και όχι αποκλειστικά εντός του πλαισίου της εκπαίδευσης. Οι απαραίτητες δεξιότητες γραμματισμού του 21ου αιώνα καθιστούν απαραίτητη την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης σε ποικίλες πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό. Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα διεθνές και ισχυρό εργαλείο μάθησης, κριτικής σκέψης, ευαισθητοποίησης και διαφύλαξης των πολιτισμικών αγαθών τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους ενήλικες. Η εργασία εστιάζει σε θέματα αποσαφήνισης των εννοιών της παραδοσιακής και ψηφιακής αφήγησης, της τέχνης και της δημοκρατίας, στις σύγχρονες επιστημονικές μελέτες αναφορικά με τις δυνατότητες μάθησης και νοημοσύνης αλλά και στη μεταξύ τους διασύνδεση. Στη συνέχεια, στο ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας επιχειρούνται τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις - προτάσεις αναφορικά με τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης για τη μετάδοση πολιτισμικών αγαθών. Η πρώτη λαμβάνει υπόψη την ψηφιακή αφήγηση ως εργαλείο ευαισθητοποίησης του κοινού για επίκαιρα θέματα. Η δεύτερη προσέγγιση, εξετάζει τη ψηφιακή αφήγηση υπό το πρίσμα της ενημερωτικής της αξίας και τέλος, η τρίτη προσέγγιση την εκλαμβάνει ως έντεχνο εργαλείο προσωπικής έκφρασης και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

  • The purpose of this thesis is to examine the ways in which the new technology of digital storytelling could contribute to intellectual cultivation, the promotion of art and the preservation of cultural and value systems that define democracy and consequently the democratic citizen. Additionally, the possibility of transmitting cultural, educational, scientific, philosophical, artistic, and technological data through digital storytelling is explored across all age groups of the population, particularly in adults.  The thesis topic, "Digital Storytelling Art and the Democratic Citizen: The Contribution of Digital Technology to Cultural Issues" aims to propose the utilization of opportunities offered by digital technology on a broad scale, not exclusively within the framework of education. The necessary literacy skills of the 21st century make the integration and utilization of digital storytelling essential in various aspects of human activity, especially in matters related to culture. Digital technology can serve as an international and powerful tool for learning, critical thinking, awareness, and the preservation of cultural assets for both children and adults. The work focuses on clarifying the concepts of traditional and digital storytelling, art, and democracy, drawing on contemporary scientific studies regarding learning and intelligence possibilities, as well as their interconnections. In the subsequent research part of this work, three different approaches or proposals regarding the use of digital storytelling for the transmission of cultural assets are attempted. The first approach considers digital storytelling as a tool for sensitizing the public to current issues. The second approach examines digital storytelling in terms of its informational value. Finally, the third approach perceives it as a sophisticated tool for personal expression and artistic creation.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές