Παραδείγματα Αξιοποίησης της Δημιουργικής Γραφής στο Νηπιαγωγείο

Creative Writing as a Teaching Tool in Early Childhood Education: Two plus One Examples (english)

 1. MSc thesis
 2. ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛ | Λεμονιά Μιχαήλ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 February 2024
 5. Ελληνικά
 6. 168
 7. Ιορδάνης Κουμασίδης
 8. Ιορδάνης Κουμασίδης | Ευαγγελία Δασκαλά | Παναγιώτης Καγιαλής
 9. Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, Διδακτικό Σενάριο, Αξιολόγηση, Δημιουργική Γραφή, Ψηφιακή Αφήγηση
 10. Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δημιουργική Γραφή /"Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση" & "Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση"η
 11. 03
 12. 17
 13. 09
 14. Περιλαμβάνει φωτογραφίες
 15. Αρβανιτάκη, Α. (2022). Η Δημιουργική Γραφή και η Ψηφιακή Αφήγηση ως εργαλεία καλλιέργειας της συναισθηματικής επίγνωσης: μια διδακτική πρόταση για το νηπιαγωγείο. (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία)
  • Με πλαίσιο το τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 687/Β/10-02-2023), προτείνονται δύο συν ένα (στο Παράρτημα) Διδακτικά Σενάρια, εφαρμοσμένα σε τάξη. Σ’ αυτά αξιοποιούνται η Δημιουργική Γραφή και η Ψηφιακή Αφήγηση προκειμένου να οργανωθούν και να αναπτυχθούν δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους στόχους και τη φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Αρχικά παρατίθεται συνοπτικά το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο αφορά το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου και διασαφηνίζεται η σχέση της Δημιουργικής Γραφής και της Ψηφιακής Αφήγησης με την Προσχολική Εκπαίδευση. Στη συνέχεια ακολουθούν τα δύο διδακτικά σενάρια που οργανώθηκαν και αναπτύχθηκαν στο προτεινόμενο πλαίσιο από το Πρόγραμμα Σπουδών και τον αντίστοιχό του Οδηγό Εκπαιδευτικού μαζί με την αποτύπωσή τους στην τάξη και την αξιολόγησή τους. Επιπλέον του αρχικού προγραμματισμού, αναδύθηκε κατά την εφαρμογή του δεύτερου Διδακτικού Σεναρίου και στη συνέχεια οργανώθηκε και αναπτύχθηκε ένα τρίτο Διδακτικό Σενάριο, η εφαρμογή του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα της εργασίας. Άξια αναφοράς είναι η παραμονή των λιγότερο ικανών παιδιών της τάξης κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν μπορούσαν να συμμετέχουν ενεργητικά. Παρά τις όποιες δυσκολίες προκύπτουν κατά την εφαρμογή των προτεινόμενων Διδακτικών Σεναρίων στην τάξη, το τελικό πρόσημο είναι θετικό. Εκπληρώνονται οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών που έχουν τεθεί, αναδύονται επιπλέον στόχοι και υποστηρίζεται ο διαθεματικός χαρακτήρας του. Διατηρείται η περιέργεια των παιδιών, τονώνεται η αυτοπεποίθησή τους και καλλιεργούνται οι επικοινωνιακές δεξιότητές τους.

  • In accordance to the current Curriculum for the Early Childhood Education in Greece, two plus one (in the appendix) Teaching Scenarios are recommended. Their activities are developed using Creative Writing and Digital Story Telling as Teaching Tools, serving the purpose and philosophy of the Curriculum. Starting from the general context of the current Curriculum for the Early Education in Greece, the paper clarifies the connection between Creative Writing and Digital Story Telling in one hand and Early Education in the other. After that, there are two fully developed Teaching Scenarios along with their implementation in a class as well as their assessment from the children and the teacher. In addition, there is one extra Teaching Scenario (in the appendix) which emerged during the teaching process of the second one. It is worth mentioning that the less competent members of the class remained seated showing curiosity throughout the whole process although they were not able to contribute to every single part of it. Despite the obstacles during the developing process of the Teaching Scenarios in class, the overall benefit is highly significant. The set goals are fulfilled and new ones have emerged during the implementation. The Teaching Scenarios involve different teaching subjects. The children have remained curious during the teaching process. They have gained more confidence in themselves and their communicative skills have developed a little further.


 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές