Η ψηφιακή αφήγηση ως εργαλείο για τη διδασκαλία της χρήσης αποστρόφου στις μικρές τάξεις του Δημοτικού : Το κροκοδειλάκι που τρώει γραμματάκια

Digital storytelling as a tool for teaching apostrophe usage in the early grades of primary school: The Little Crocodile that Eats Letters (english)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΣΕΒΙΑ ΒΑΤΑΛΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 February 2024
 5. Ελληνικά
 6. 64
 7. Θαρρενός Μπράτιτσης
 8. Θαρρενός Μπράτιτσης | Μενέλαος Τζιφόπουλος | Γεωργία Πατερίδου
 9. Αφήγηση | Ψηφιακή αφήγηση | Γραμματική | Φωνολογία | πάθη φωνηέντων | Προγράμματα Σπουδών
 10. Ψηφιακή Αφήγηση/ΔΓΡ63
 11. 55
 12. 17
 13. Περιλαμβάνει: εικόνες
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η συμβολή της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία της χρήσης αποστρόφου στις μικρές τάξεις του δημοτικού σχολείου, μέσα από μία εναλλακτική διδακτική παρέμβαση που προσεγγίζει τα φαινόμενα της έκθλιψης και της αφαίρεσης με τη συνδρομή μίας ψηφιακής ιστορίας κατάλληλα διαμορφωμένης για τους μαθητές της ηλικίας αυτής. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο θεωρητικό μέρος αποσαφηνίζονται οι όροι Αφήγηση και Ψηφιακή Αφήγηση και η χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης ορίζεται η Γραμματική, τα είδη και  η διδασκαλία της και η  Φωνολογία με έμφαση στα πάθη φωνηέντων. Στο τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους επιχειρείται η διερεύνηση της διδασκαλίας των παθών των φωνηέντων και της χρήσης αποστρόφου στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών. Η διερεύνηση αυτή γίνεται μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια και τα βιβλία δασκάλου για την κάθε τάξη. Τέλος, παρουσιάζονται τα νέα Προγράμματα Σπουδών και η αναλυτική καταγραφή της ύλης κάθε τάξης για την ενότητα της Φωνολογίας/Φωνητικής σύμφωνα με τον Οδηγό Εκπαιδευτικού. Στο δεύτερο δημιουργικό μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η ψηφιακή ιστορία Το κροκοδειλάκι που τρώει γραμματάκια, οι λόγοι επιλογής της και τα εργαλεία με τα οποία δημιουργήθηκε. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η διδακτική παρέμβαση που αφορά τους μαθητές της Α΄ και Β΄ Δημοτικού. Η παρέμβαση αυτή χρησιμοποιεί τη ψηφιακή ιστορία σε συνδυασμό με βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές των μικρών τάξεων τη χρήση αποστρόφου. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη χρήση της ψηφιακής ιστορίας σε μαθητές της Γ΄ Δημοτικού. Η εργασία ολοκληρώνεται με  τα συμπεράσματα και τις διαπιστώσεις από την εφαρμογή της.

  • In this dissertation, the contribution of digital storytelling to the teaching of apostrophe use in the early grades of primary school is presented through an alternative educational intervention that approaches the phenomena of contraction and omission with the assistance of a digital story suitable for students of this age group. It is divided into two parts. In the first theoretical part, the terms Storytelling and Digital Storytelling are clarified, along with their use in the educational process. Additionally, Grammar, its genres, and teaching methods, as well as Phonology with an emphasis on vowel contractions, are defined. The last chapter of the theoretical part attempts to explore the teaching of vowel contractions and the use of the apostrophe in the current Curriculum. This exploration is conducted through school textbooks and teacher manuals for each grade. Finally, the new Curriculum and the detailed content of each grade for the Phonology/Phonetics section, according to the Educator's Guide, are presented. In the second creative part of the dissertation, the digital story The Little Crocodile that Eats Letters is introduced, along with the reasons for its selection and the tools used in its creation. Subsequently, the teaching intervention concerning students in the 1st and 2nd grades of primary school is presented in detail. This intervention utilizes the digital story in conjunction with experiential and collaborative activities to help students in the early grades understand the use of apostrophes. Finally, the results from the use of the digital story in students of the 3rd grade of primary school are presented. The dissertation concludes with the findings and conclusions drawn from the implementation of the intervention.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές