Φορολογική και λογιστική λειτουργία των Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων (ΕΑΣ) στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 110
 7. Γεώργιος Θανάσας
 8. Γεώργιος Θανάσας | Βασίλειος Μανασής | Νικόλαος Θεοδωράκης
 9. Φορολογική λογιστική νομική αντιμετώπιση | Ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία | Νομιμότητα | Χρηστή διακυβέρνηση
 10. Διοίκηση Αθλητισμού / ΔΑΘΔΕ
 11. 2
 12. 32
 13. 37
  • Η παρούσα εργασία, έχει σκοπό να διερευνήσει το επίπεδο διακυβέρνησης από τα ΔΣ των ΕΑΣ (ΕΑΣ), στο θέμα τήρησης του θεσμικού πλαισίου, το οποίο ορίζεται ως η νομική, φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των θεμάτων ενός Ε.Α.Σ. Στο πρώτο μέρος, καταγράφονται οι έννοιες της διακυβέρνησης στα ΕΑΣ, με έμφαση στην τήρηση της θεσμικής και οργανωσιακής νομιμότητας. Παράλληλα, γίνεται μία ανάλυση του εξειδικευμένου θεωρητικού και θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία των ΕΑΣ, σε σχέση με το Αστικό Δίκαιο, τον αθλητικό νόμο και κύρια με την φορολογική και την λογιστική νομοθεσία. Αναπτύσσονται βασικά θέματα όπως: • Έννοια και λειτουργία των ΕΑΣ (άρθρα 78-107 Αστικού Κώδικα, αθλητικός νόμος 2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα). • Τήρηση βιβλίων, φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις (Λογιστικά Πρότυπα ν. 4308/2014, Φορολογία Εισοδήματος ν. 4172/2023, Κ.Φ.Δ. ν. 4174/2013, Φ.Π.Α. ν. 2859/2000, διαβίβαση δεδομένων (DATA) σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) • Ηλεκτρονικό μητρώο ΕΑΣ και Ειδική Αθλητική Αναγνώριση. • Μητρώο πραγματικών δικαιούχων. • Ψηφιακός μετασχηματισμός ΕΑΣ. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η ποσοτική και το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα κλειστό ερωτηματολόγιο, 24 ερωτήσεων, οι οποίες επικεντρώνονταν στο επίπεδο χρηστής διακυβέρνησης και τις πρακτικές που ακολουθούν τα μέλη του ΔΣ των ΕΑΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 144 μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των ΕΑΣ (με προτεραιότητα σε Προέδρους, Γραμματείς και Ταμίες), τοπικών ενώσεων αθλημάτων Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα του ποδοσφαίρου, της καλαθοσφαίρισης, της πετοσφαίρισης και του στίβου. Τα αποτελέσματα, έδειξαν ότι οι εφαρμοσμένες πρακτικές στα θέματα τήρησης του θεσμικού πλαισίου στα ΕΑΣ μπορούν να βελτιωθούν και ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον αθλητισμό (π.χ. εφαρμογή Μητρώου Σωματείων, προπονητών, στελεχών κλπ.), με την παράλληλη τήρηση και της νομιμότητας, επιβάλλουν γρήγορη προσαρμογή στα νέα δεδομένα, τόσο από τα αθλητικά στελέχη, όσο και από τους παράγοντες των σωματείων.
  • This dissertation aims to investigate the level of governance by the BoDs of NBAs (NBAs), in compliance with the institutional framework, which is defined as the administrative body for legal, tax and accounting issues relating to NBAs. In the first part, the concepts of governance in the NPS are recorded, with emphasis on the observance of institutional and organizational legality. Simultaneously, an analysis is conducted of the specialized theoretical and institutional framework governing the operation of NBAs, in relation to Civil Law, Sports Law and primarily to tax and accounting legislation. Key topics developed include: • Concept and function of NBAs (Articles 78-107 of the Civil Code, Sports Law 2725/1999 as amended to date). • Bookkeeping, tax and other obligations (Accounting Standards Law 4308/2014, Income Tax Law 4172/2023, K.P.D. Law 4174/2013, VAT Law 2859/2000, transmission of data to non-profit legal entities) • Electronic EAS Registry and Special Sports Recognition. • Register of beneficial owners. • Digital transformation of HDS. The methodology followed was quantitative and the tool used was a closed questionnaire of 24 questions, which focused on the level of good governance and the practices implemented by the members of the Board of Directors of the NBAs in the exercise of their duties. The sample of the survey consisted of 144 members of the Boards of Directors of NBAs (with priority to Presidents, Secretaries and Treasurers), local sports associations of the Dodecanese, namely football, basketball, volleyball and athletics. The results demonstrated that the applied practices regarding compliance with the institutional framework in the NBAs can be improved and the digital transformation in sports (e.g. implementation of a Register of Clubs, coaches, executives, etc.), while respecting legality, require swift adaptation to the new data, both by sports executives and club agents.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές