Εφαρμογή και αξιολόγηση του μοντέλου της ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης για την καλλιέργεια του Ψηφιακού Γραμματισμού

«Implementation andevaluation of the E-ModerationModelina Digital Literacy learning program » (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΟΛΑΚΗ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 144
 7. Πανσεληνάς Γεώργιος
 8. Μανούσου , Ευαγγελία | Παπαδημητρίου, Σοφία
 9. ηλεκτρονική μάθηση, κοινωνική αλληλεπίδραση, μεταγνώση, μοντέλο ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης, Ηλεκτρονικές Δραστηριότητες, ψηφιακός γραμματισμός
 10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 11. 3
 12. 22
 13. 90
 14. Διαγράμματα, Κατάλογος Πινάκων και Κατάλογος εικόνων
  • <p style="text-align: justify;">Ο άνθρωπος ως κοινωνικό όν, από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του, έχει έμφυτη την ανάγκη να ανήκει σε ομάδες, να εκφράζεται συναισθηματικά και να μαθαίνει μέσα σε αυτές. Για το λόγο αυτό, η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι πάντα ένας κρίσιμος παράγοντας στην μάθηση. Επιπροσθέτως, η αναπτυσσόμενη χρήση του Διαδικτύου και η διαρκής εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργούν νέους τρόπους επικοινωνίας μέσα σε ηλεκτρονικές ομάδες. Οι τεχνολογικές αυτές εξελίξεις σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης και την ανάγκη τα προγράμματα εκπαίδευσης να έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή και επαγγελματική ζωή των εκπαιδευομένων, αναδεικνύουν την ανάγκη μελέτης της ηλεκτρονικής και διαδικτυακής μάθησης. Εξέχουσα θέση στο νέο εκπαιδευτικό σκηνικό έχει λοιπόν η κοινωνική αλληλεπίδραση και η μεταγνώση.<br />Μεταγνωστικές δεξιότητες όπως η αυτορρύθμιση, η αναγνώριση του «γιγνώσκειν», η<br />εφαρμογή των γνώσεων στην καθημερινή ζωή, η αυτοαξιολόγηση κρίνονται κρίσιμες για τους πολίτες του μέλλοντος. Νέα μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, εξελιγμένες πλατφόρμες και ψηφιακά συνεργατικά εργαλεία με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της μεταγνώσης, σχεδιάζονται στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής, διαδικτυακής και εξ αποστάσεως μάθησης. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια απόπειρα εφαρμογής και αξιολόγησης ενός τέτοιου εκπαιδευτικού μοντέλου, αυτό της ηλεκτρονικής δαμεσολάβησης ή μοντέλο των (5) σταδίων της Salmon (2003). Το μοντέλο ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης βασίζεται και στους δύο παραπάνω παράγοντες, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη μεταγνώση, που κρίνονται καθοριστικοί για την μάθηση. Σύμφωνα με την Salmon (2012) η μετάβαση ενός εκπαιδευόμενου από το ένα στάδιο στο άλλο έχει σαν αποτέλεσμα τη μάθηση μέσα από την αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων, ενώ ταυτόχρονα βοηθάει και στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων που κρίνονται απαραίτητες στη δημιουργία κριτικών αναστοχαστών. Σαν ερευνητική προσέγγιση επιλέχθηκε η μελέτη περίπτωσης που σκοπό έχει την διερεύνηση αυτής της αποτύπωσης κοινωνικής αλληλεπίδρασης και των μεταγνωστικών<br />δεξιοτήτων κατά την διάρκεια ενός προγράμματος επιμόρφωσης ψηφιακού εγγραμματισμού εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού Λασιθίου. Πιο συγκεκριμένα με την παρούσα έρευνα διερευνάται (α) η αποτύπωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης περνώντας από το ένα στάδιο του μοντέλου στο άλλο και (β) η αποτύπωση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων που αναπτύσσουν οι εκπαιδευόμενοι στο 5ο στάδιο του μοντέλου. Τα ευρήματα από τη ανάλυση περιεχομένου των δεδομένων σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα, κατέδειξαν σημαντικά στοιχεία όσον αφορά στην ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που συνετέλεσε στην οικοδόμησης της γνώσης. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκαν και στοιχεία μεταγνωστικών και αναστοχαστικών δεξιοτήτων σε ικανοποιητικό βαθμό στο πέμπτο στάδιο του μοντέλου.Τα παραπάνω ευρήματα μας βοήθησαν να διεξαγάγουμε μια συζήτηση και να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με το συγκεκριμένο σχεδιασμό και εφαρμογή του μοντέλου της ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης, συμπεράσματα ως προς τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την υλοποίησή του σε παρόμοια πλαίσια με αυτά της μελέτης μας.</p>
  • <p style="text-align: justify;">Human as a social being, from the first years of his existence, has an innate need to<br />belong to groups, to express himself emotionally and to learn within them. For this reason, social interaction is always a crucial factor in learning. In addition, the growing use of the Internet and the constant evolution of technology are creating new ways of communicating within online groups. These technological developments combined with the development of instructional design in e-learning environments and the need for training programs to have an impact on the daily and professional lives of learners highlight the need to study e-learning and online learning. Social interaction and metacognition therefore have a prominent place in the new educational setting. Metacognitive skills such as self-regulation, recognition of 'knowing',<br />application of knowledge in everyday life, self-evaluation are considered crucial for the citizens of the future. New models of educational design, sophisticated platforms and digital collaborative tools aimed at developing social interaction and metacognition are being developed in the context of e-learning, online and distance learning. In this paper, an attempt is made to implement and evaluate one such educational model that of e-mediation or Salmon's (5) stage model (2012). The e-mediation model is based on both of the above factors, social interaction and metacognition, which are considered to be crucial for learning. According to Salmon (2012), the transition of a learner from one stage to another results in learning through learner interaction, while also helping to develop metacognitive skills that are deemed necessary in creating critical reflectors. As a research approach, a case study was chosen to investigate this social interaction and metacognitive skills imprinting during a digital literacytraining programme for Primary and Secondary Education teachers in the prefecture of Lasithi.<br />More specifically, the present study investigates (a) the capture of social interaction passing from one stage of the model to another and (b) the capture of metacognitive skills developed by the trainees in the 5th stage of the model. The findings from the content analysis of the data according to the research questions revealed significant evidence regarding the development of social interaction that contributed to knowledge building. At the same time, evidence of metacognitive and reflective skills were also found to a satisfactory degree in the fifth stage of the model. The above findings helped us to conduct a discussion and draw some conclusions about the specific design and implementation of the e-mediation model, conclusions regarding<br />the educational design and its implementation in similar contexts to those of our study.</p>
 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.