Η στάση και συμπεριφορά των υγειονομικών απέναντι στον εμβολιασμό κατά της Covid-19 και η συσχέτισή της με την εργασιακή ικανοποίηση, σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο της 1ης ΥΠΕ

The attitude and behavior of health workers towards vaccination of Covid-19 and the correlation with job satisfaction, in a third level hospital of the 1st Health Region (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 156
 7. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΚΑ - ΣΚΑΦΙΔΑΚΗ
 8. πανδημία, υγειονομικοί, ενεργητική ανοσοποίηση, εργασιακή ικανοποίηση
 9. ΔΜΥΔΕ
 10. 2
 11. 23
 12. 135
  • Εισαγωγή: Η στάση είναι ο τρόπος με τον οποίο το άτομο αντιμετωπίζει ένα ζήτημα, αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα κοινωνικά ζητήματα και κατευθύνει την συμπεριφορά του κατά την αλληλεπίδρασή του με τον συνάνθρωπο, στον τομέα της εργασίας, και τους κοινωνικούς φορείς γενικά. Οι υγειονομικοί στον καιρό της πανδημίας κλήθηκαν να επηρεάσουν με την στάση τους τον γενικό πληθυσμό υπέρ της ενεργητικής ανοσοποίησης έναντι της covid – 19. Ο βαθμός της βιούμενης εργασιακής ικανοποίησής τους, οι αξιολογήσεις των ίδιων των επαγγελματιών υγείας για τις διαστάσεις της εργασίας τους επιδρούν στο συναίσθημα τους προς τον εμβολιασμό.

   Σκοπός: Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί  η υπόθεση αν οι ικανοποιημένοι από την εργασία τους υγειονομικοί έχουν θετική στάση απέναντι στον εμβολιασμό και αποδέχονται ευκολότερα την χρησιμότητα και αναγκαιότητα αυτού.

   Υλικό–μέθοδος: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν υγειονομικοί υπάλληλοι ενός τριτοβάθμιου πανεπιστημιακού νοσοκομείου της 1ης ΥΠΕ στους οποίους δόθηκε ερωτηματολόγιο προς απάντηση. Το ερευνητικό εργαλείο απαρτίζονταν από τρία τμήματα. Το πρώτο μέρος αναφέρονταν στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της μελέτης, το δεύτερο μέρος ήταν το ερωτηματολόγιο για τις στάσεις ως προς τον εμβολιασμό, και το τρίτο τμήμα ήταν το ερωτηματολόγιο Job Satisfaction Survey (JSS). Η στατιστική ανάλυση ολοκληρώθηκε με την χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 26.0.

   Αποτελέσματα: Από τα 150 ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν στους υγειονομικούς υπαλλήλους συμπληρώθηκαν και παραδόθηκαν 135 (ποσοστό ανταπόκρισης 90%). Η πλειονότητα των υγειονομικών εντάσσεται στην ηλικιακή κατηγορία 35 – 45 έτη, και προέκυψε πως οι περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν θετική στάση απέναντι στον εμβολιασμό γενικά (μέση τιμή 23,4 μονάδες (SD= 4,3 μονάδες)), αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα των εμβολίων (μέση τιμή 20,2 μονάδες (SD= 4,0 μονάδες)) και σε μεγαλύτερο βαθμό συμφωνούν με την άποψη πως το εμβόλιο για τον ιό SARS-CoV-2 θα πρέπει να γίνει διαθέσιμο σε όλες τις χώρες του κόσμου (μέση τιμή = 5,9 μονάδες (SD= 1,1 μονάδες)). Το 83,6% των συμμετεχόντων ήταν ικανοποιημένοι από  την εποπτεία-επίβλεψη, το 72,9% από τους συναδέλφους τους και το 67,9% από τη φύση της εργασίας τους. Τα χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίηση σημειώθηκαν στα προνόμια/ οφέλη και στον μισθό όπου ήταν 8,3% και 6,8% αντίστοιχα. Συνολικά, το 24,0% ήταν ικανοποιημένο από την εργασία τους.

   Συμπεράσματα: Η πλειονότητα των υγειονομικών εξέφρασε θετική στάση για τον εμβολιασμό και βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της στάσης για την αποδοχή του εμβολιασμού και τον υποκλιμάκων της εργασιακής ικανοποίησης, ιδιαίτερα με την ικανοποίηση από την εποπτεία – επίβλεψη, την προαγωγή και την επικοινωνία. Περισσότερες και σε μεγαλύτερο πληθυσμό έρευνες είναι ωφέλιμο να εκπονηθούν, ώστε να μελετηθεί η προκείμενη συσχέτιση σε μεγαλύτερο βαθμό για να ληφθεί υπόψιν στον σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών υγείας.

  • Introduction: Attitude is the way in which the individual deals with an issue, reflects the way in which he perceives social issues and directs his behavior in his interaction with fellow man, in the field of work, and in other social domains in general. Health workers during the pandemic were asked to influence with their stance the general population in favor of active immunization against covid – 19. The degree of their experienced job satisfaction, the evaluations of health professionals themselves on the dimensions of their work affect their feelings towards vaccination.

   Purpose: The main purpose of this study was to investigate whether health professionals satisfied with their work have a positive attitude towards vaccination and more easily accept its usefulness and necessity.

   Material – method: The study population consisted of health officers of a third-level university hospital of the 1st HD who were given a questionnaire to be answered, consisting of three parts. The first part was the demographic characteristics of the study population, the second part was the questionnaire on attitudes towards vaccination, and the third part was the Job Satisfaction Survey (JSS) questionnaire. The statistical analysis was completed using the statistical program SPSS 26.0.

   Results: Of the 150 questionnaires distributed to health workers, 135 were completed and delivered (90% response rate). The majority of health workers fall into the age category 35-45 years, and it emerged that most participating health workers have a positive attitude towards vaccination (mean 23.4 units (SD= 4.3 points)), recognize the necessity and effectiveness of vaccines (mean 18.8 points (SD= 2.4 points)) and to a greater extent agree with the view that the vaccine for the SARS-CoV-2 virus should be made available in all countries of the world (mean = 5.9 units (SD= 1.1 points)). 83.6% of participants were satisfied with supervision, 72.9% with their colleagues and 67.9% with the nature of their work. The lowest satisfaction rates were recorded in benefits/privileges and salary where they were 8.3% and 6.8% respectively. Overall, 24.0% were satisfied with their work.

   Conclusions: The majority of healthcare workers expressed a positive attitude towards vaccination and a positive correlation was found between attitudes towards acceptance of vaccination and the subscales of job satisfaction, specifically with satisfaction with supervision, promotion and communication. More and larger population studies should be conducted in order to study this correlation to a greater extent and it should be taken into account in the design of public health policies.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές