Κυβερνοσφάλεια και προσωπικά δεδομένα στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Προβλήματα και προτάσεις για εμβάθυνση της προστασίας των χρηστών

Cybersecurity and personal data in distance education. Issues and proposals for enhancing user protection (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 57
 7. ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ, ΑΡΕΤΗ
 8. Διαδικτυακή εκπαίδευση, ψηφιακά μέσα, κυβερνοασφάλεια, ιδιωτικότητα, σύγχρονες πλατφόρμες εκπαίδευσης, επικοινωνία, χρήστες
 9. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 10. 1
 11. 7
 12. 84
  • Η παρούσα εργασία αφορά τα ζητήματα ασφαλείας στον κυβερνοχώρο καθώς και τη μοντελοποίηση πλαισίων σε περιβάλλον διαδικτυακής παροχής. Η έρευνα εστιάζει στις πολιτικές προστασίας από κακόβουλες επιθέσεις σε περιβάλλον εξ’αποστάσεως μάθησης, τους κινδύνους σε σύγχρονες πλατφόρμες εκπαίδευσης καθώς αναλύει και τις συνήθειες των χρηστών με σκοπό τη διασφάλιση της ιδιώτικότητάς τους. Η έρευνα έχει γίνει με τη μορφή ημιδομημένων συνεντεύξεων στους εκπαιδευτές εξ’αποστάσεως προγραμμάτων του ΕΑΠ. Ο ερευνητής διεξήγαγε τις συνεντεύξεις με καθηγητές από διάφορες ειδικότητες που έχουν διδακτική εμπειρία τόσο σε δια ζώσης όσο και διασυκτυακή εκπαίδευση μέχρι και σήμερα. Η έρευνα μέσω συνεντεύξεων είχε σκοπό να μελετήσει αποτελεσματικά πλαίσια και μοντέλα κυβερνοασφάλειας προκειμένου να ενισχυθεί η ασφαλής αλληλεπίδραση και επικοινωνία των χρηστών σε διαδυκτυακό περιβάλλον παροχής. Τα εν λόγω πλαίσια θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων, την αξιολόγηση των επιπτώσεων τη διαβάθμιση των κινδύνων ασφαλείας και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για τον μετριασμό τους και τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας. Τέλος συζητήθηκαν διατάξεις για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας, καθώς και για την εκπαίδευση των φοιτητών και του προσωπικού σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές κυβερνοασφάλειας όπως και η ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων στο συγκεκριμμένο θέμα. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για την περαιτέρω ασφαλή μοντελοποίηση ανεξαρτήτου πλατφόρμας και την εμαρφογή τους στην απομακρυσμένη εκπαίδευση με σκοπό τη διασφάλιση των χρηστών από τους σύγχρονουν κινδύνους κυβερβοασφάλειας.

  • This paper deals with cyber security issues and framework modelling in a web-based delivery environment. The research focuses on policies to protect against malicious attacks in a distance learning environment, risks in modern education platforms as well as analysing user habits to ensure privacy. The research has been conducted in the form of semi-structured interviews with the instructors of distance learning courses at the EAP university. The researcher has conducted the interviews with lecturers from different disciplines who have teaching experience in both face-to-face and online training to date. The research through interviews has furthermore aimed to study effective cybersecurity frameworks and models to enhance secure user interaction and communication in online delivery environments. These frameworks should be designed to identify potential risks, assess the impact of the security risks, and implement appropriate measures to mitigate them and ensure data and user privacy. Finally, provisions for monitoring and responding to security incidents, as well as for educating students and staff on cybersecurity best practices were discussed as well as feedback from participants on this topic. The results of the research can serve as a guide for further platform-independent secure modelling and their application in remote training in order to safeguard users from modern cybersecurity risks.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές