Τεχνική της Επιμέτρησης για Έργα Οδοποιίας

Measurement techniques for roadworks (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης
 8. Δημήτριος Κουλουριώτης
 9. Επιμέτρηση, έργο, οδοποιία
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 11. 5
 12. 7
 13. 0
  • Η μελέτη ενός έργου ανεξαρτήτου μεγέθους, βασιζόμενη σε πραγματικές προμετρήσεις εξασφαλίζει την ορθή υλοποίηση της κατασκευής και την τήρηση τουχρονοδιαγράμματος. Η επιμέτρηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα οικονομικά στοιχεία του έργου, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαμορφώνεται το τελικό κόστος που συνδέεται άμεσα με την πληρωμή του αναδόχου. Η σωστή επιλογή τρόπου επιμέτρησης ενός έργου οδοποιίας χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μεθοδολογία και βασιζόμενη στα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία (εξοπλισμός και προγράμματα) μας εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων, την ταχύτητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ορθή σύνταξη των πιστοποιήσεων που είναι και το ζητούμενο για την πληρωμή του εργολήπτη. Η συγκεκριμένη εργασία αναλύει ανάλογα με το μέγεθος του έργου οδοποιίας τη βέλτιστη επιλογή του τρόπου επιμέτρησης, ώστε ο ανάδοχος να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του έργου, αντίστοιχα ο έλεγχος από τον επιβλέποντα μηχανικό να γίνεται πιο εύκολα και σε λιγότερο χρόνο, δύο σημαντικοί παράγοντες που οδηγούν στη μείωση του κόστους και του χρόνου υλοποίησης του έργου.

  • Any size of project desing, based on real pre-measurements, ensures the correct implementation of the construction and adherence to the schedule. The measurements is directly linked to the financial data of the project, as according to its results the final cost is formed, which is directly linked to the payment of the contractor. The correct choice of measurement method for a road work project using the appropriate methodology and relying on modern technological tools (equipment and programs) ensures the minimization of errors, the speed and reliability of the results. This spesific project analyzes depending on the size of the road work project the optimal choise of measurement method, so that the contractor has a complete picture of the project, respectively the control by the supervising engineer is done more easily and in less time, two important factors that leads to the reduction of the cost and time of project implementation.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές