Το σχήμα της «τρισχιλιετούς αδιάλειπτης ελληνικής εθνικής συνέχειας» μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από το 1967 έως το 1981

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΟΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 20 Νοεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 47
 7. ΒΑΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ
 8. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ
 9. ΕΘΝΟΣ | Τρίσημο σχήμα | Ελληνική εκπαίδευση | Εθνική συνέχεια | Εθνική συνείδηση
 10. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
 11. 33
 12. 5


  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται το ιστορικό - φιλοσοφικό αφήγημα των τριών χιλιάδων ετών εθνικής ιστορικής συνέχειας στα σχολικά ιστορικά βιβλία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από το 1967 μέχρι και το 1981. Συνεπώς θα διερευνηθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που αποτέλεσαν την αιτία της αναδύσεως αυτού του σχήματος, θα αναφερθούν οι σχετικές ιστοριογραφικές σχολές, οι πολιτικές συνθήκες της υπό εξετάσεως χρονικής περιόδου και φυσικά θα αναλυθεί ο τρόπος μέσα από τον οποίο τα σχολικά εγχειρίδια του '67 - 81 προσεγγίζουν το εν λόγω σχήμα.


 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές