«Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και διαχείριση κρίσεων. Οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στη διαχείριση ανθρώπινου παράγοντα σε ξενοδοχειακές μονάδες 5* στην Κρήτη, προοπτικές και προβληματισμοί.

Human resource management of hotel enterpreises and crisis management . The impact of the Covid-19 pandemic on human resource management in 5* hotels chain in Crete, prospects and challenges. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 84
 7. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ
 8. Γιαννούκου | ΖΑΓΚΟΤΣΗ, ΣΜΑΡΑΓΔΑ
 9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ | Toυρισμός | crisis managment | covid19
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 11. 1
 12. 2
 13. 66
 14. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
 15. Γιαννακάκου, Ε. (2021). Διαχείριση κρίσης στον τουρισμό στην εποχή του COVID-19-Η ελληνική περίπτωση. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Πρόσφατα όλες οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα πρωτόγνωρο γεγονός, το οποίο οδήγησε στο ξέσπασμα μίας υγειονομικής κρίσης, της κρίσης της πανδημίας Covid-19. Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η διερεύνηση του επιπέδου διαχείρισης κρίσεων, εντός μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης/ ξενοδοχειακού ομίλου και η καταγραφή προτάσεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων μίας κρίσης, μέσω της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Η διερεύνηση έγινε μέσω ποσοτικής έρευνας με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στη διαχείριση κρίσεων, είναι η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων επικοινωνίας και ενημέρωσης, το οποίο είναι και το σημαντικότερο ζήτημα το οποίο φαίνεται να αντιμετωπίζει η επιχείρηση της μελέτης περίπτωσης. Επιπλέον, μία από τις σημαντικότερες συνέπειες της πανδημίας είναι η αύξηση της δυσκολίας εύρεσης προσωπικού για τη στελέχωση των επιχειρήσεων, ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει και η υπό μελέτη επιχείρηση. Συμπερασματικά, υπάρχουν διάφορα μοντέλα διαχείρισης κρίσεων που βασίζονται σε διάφορα στάδια, όμως ο πιο σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση μίας κρίσης, είναι ο σχεδιασμός ενός πλάνου διαχείρισης κρίσεων, που στηρίζεται στις ικανότητες και τους πόρους που διαθέτει η εκάστοτε επιχείρηση, την εκάστοτε χρονική περίοδο.
  • Recently, business world faced a remarkable incident, which led to the outbreak of a health crisis, the crisis of the Covid-19 pandemic. The main purpose of this study is to examine the level of crisis management within a hotel business/ hotel chain and to record suggestions for more effectively dealing with the implications of a crisis, through human resource management. The research data collected through quantitative research method, by using a structured questionnaire, which was delivered to respondents, in print and electronic form. One of the most important factors in crisis management is the use of effective communication and information methods and that is the main issue that the specific hotel business seems to be dealing with. In addition, one of the most important consequences of the pandemic is the increased difficulty in finding staff, an issue that the hotel business under study also faces. In conclusion, there are various crisis management models based on various stages, but the most important factor for the most effective response to a crisis, seems to be the development of a crisis management plan, which is based on each business’ abilities and resources, in the each period of time
 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές