«Στρατηγική ηγεσία, οργανωσιακή αφοσίωση και δυναμική των ομάδων: Μελέτη περίπτωσης εργαζόμενοι στον ξενοδοχειακό κλάδο στον Νομό Λασιθίου Κρήτης»

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΦΙΛΗ ΖΑΓΑΛΑΚΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 117
 7. ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
 9. Στρατηγική Ηγεσία, Οργανωσιακή Αφοσίωση, Δυναμική των Ομάδων, Οργανωσιακή δέσμευση, Οργανωσιακή Απόδοση
 10. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 11. 3
 12. 103
  • Με τον ορισμό τουρισμός πολυτελείας νοούνται εξατομικευμένες αποκλειστικές υπηρεσίες με άριστη και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση. Ο Νομός Λασιθίου προσφέρεται και αναπτύσσει όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια τουρισμό πολυτελείας, συνδέοντας έτσι την περιοχή με την επιτομή του πολυτέλειας στο τουριστικό προϊόν. Στον ξενοδοχειακό κλάδο ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί και το κεφάλαιο εντάσεως εργασίας, με την ποιότητα παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών να επηρεάζεται από την εργασιακή επίδοση και αφοσίωση των εργαζομένων. Συνεπώς εργαζόμενοι στην τουριστική βιομηχανία παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος εισάγοντάς καινοτομίες και αλλαγές, δημιουργώντας επιπρόσθετη αξία στο τουριστικό προϊόν και εν γένει αυξάνοντας την οργασωσιακή απόδοση. Η εργασιακή ικανοποίηση και κινητοποίηση είναι η βάση της επιχειρησιακής προόδου και επιτυχίας κάθε επιχείρησης αφού ικανοποιημένοι εργαζόμενοι εκτελούν επιτυχώς τις όποιες αρμοδιότητες τους ανατεθούν και επιτυγχάνουν τους επιχειρησιακούς στόχους. Έτσι οι πολιτικές των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οφείλουν να βρίσκονται σε ευθυγράμμιση και πλήρη αρμονία με τις μορφές στρατηγικής ηγεσίας που εφαρμόζονται ώστε διαμέσω της ορθής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού να επιτυγχάνονται βέλτιστα οικονομικά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις. Η ενίσχυση του αισθήματος της οργανωσιακής αφοσίωσης και η δυναμικής των ομάδων στον ξενοδοχειακό τομέα αποτελούν μέρος των στρατηγικών ηγεσίας που εφαρμόζονται εντός των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υπό το πρίσμα πάντα της εργασιακής απόδοσης που τόσο επιθυμούν αυτές να επιτύχουν. Ειδικότερα η οργανωσιακή αφοσίωση ενώ θεωρείται προέκταση της εργασιακής ικανοποίησης έχει μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις, καθώς οι συναισθηματικές απορροές των εργαζομένων δεν εντοπίζονται μονάχα στην θετική στάση του εργαζόμενου έναντι στην εργασία του, αλλά σε ολόκληρο των οργανισμό/επιχείρηση. Εξίσου όμως σημαντική και στρατηγικής σημασίας είναι η επιτυχής δημιουργία και συγκρότηση ομάδων στον τουριστικό κλάδο για τη στήριξη και την αποτελεσματικότητα των μελών, αποτελώντας βασικό ρόλο ενός προγράμματος που επιφέρει οργανωσιακές αλλαγές. Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται το επίπεδο των στρατηγικών ικανοτήτων των εργαζομένων που διαθέτουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι 4 και 5 αστέρων στον  Νομού Λασιθίου, η εργασιακή τους αφοσίωση και ο βαθμός της δυναμικής των ομάδων.  Αυτό που η παρούσα έρευνας πραγματεύεται είναι η συσχέτιση των μεταβλητών της στρατηγικής ηγεσίας, της οργανωσιακής αφοσίωσης και της δυναμικής των ομάδων, η οποία βασισμένη σε βιβλιογραφία  και προγενέστερες έρευνες, τεκμηριώνει όλες τις παραπάνω συσχετίσεις. Για τους σκοπούς της έρευνας καταρτίστηκε ερωτηματολόγιο και συλλέχθηκαν 210 απαντημένα ερωτηματολόγια, τα οποία εν συνεχεία ακολούθησε η ανάλυση των δεδομένων και η διεξαγωγή των αποτελεσμάτων.

  • The definition of luxury tourism means personalized exclusive services with excellent and high level service. The Prefecture of Lasithi offers and develops more and more luxury tourism in recent years, thus connecting the region with the epitome of luxury in the tourist product. In the hotel industry, the human factor is also the labor-intensive capital, with the quality of hotel services being affected by the work performance and loyalty of the employees. Therefore, workers in the tourism industry play a catalytic role in the quality of the produced product by introducing innovations and changes, creating additional value in the tourism product and generally increasing organizational performance. Job satisfaction and motivation are the basis of the operational progress and success of any company since satisfied employees successfully perform whatever responsibilities are assigned to them and achieve operational goals. Thus, the policies of hotel businesses must be in alignment and in full harmony with the forms of strategic leadership that are applied so that through the proper management of human resources, optimal financial results for businesses are achieved. Enhancing the sense of organizational commitment and team dynamics in the hotel sector are part of the leadership strategies applied within hotel businesses in the light of always the work performance they so desire to achieve. In particular, organizational loyalty, while it is considered an extension of job satisfaction, is more important for businesses, as the emotional effects of employees are not only found in the positive attitude of the employee towards his work, but in the entire organization/business. But equally important and of strategic importance is the successful creation and formation of groups in the tourism industry for the support and effectiveness of members, being a key role of a program that brings about organizational changes. In this thesis, the level of strategic skills of employees of 4 and 5 star hotel employees in the Prefecture of Lasithi, their work dedication and the degree of team dynamics are investigated. What this research deals with is the correlation of the variables of strategic leadership, organizational commitment and group dynamics, which based on literature and previous research, documents all the above correlations. For the purposes of the research, a questionnaire was prepared and 210 answered questionnaires were collected, which was then followed by the analysis of the data and the results.

 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.