Οι ανάγκες στη μετα-Covid εποχή για αναβάθμιση του επιπέδου της τουριστικής εκπαίδευσης των εργαζομένων στις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

The needs for upgrading the educational level of the Greek hotel staff in the post-Covid era. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΟΚΑ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 115
 7. Ευστάθιος Βελισσαρίου
 8. Ευστάθιος Βελισσαρίου | Νικόλαος Βαγιονής | Δημήτριος Στεργίου
 9. Αναβάθμιση δεξιοτήτων ( Upskilling ) | Επανακατάρτιση ( Reskilling ) | Τουριστική εκπαίδευση | Συνεχιζόμενη δια βίου μάθηση | Εκπαίδευση προσωπικού ξενοδοχείων
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων/ ΔΤΕΔΕ
 11. 29
 12. 20
 13. Περιλαμβάνει πίνακες και σχήματα
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται εκτενώς ο ρόλος και η σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου για την ευημερία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η διαφοροποίηση και  το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ξενοδοχείων  εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον ανθρώπινο παράγοντα. Η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία των ανθρώπων στις κρίσεις, τις ανακατατάξεις και τις αλλαγές του τουριστικού περιβάλλοντος στηρίζει τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του ξενοδοχειακού κλάδου. Κατά την τρέχουσα περίοδο, στον απόηχο του ισχυρότατου πλήγματος που προκάλεσε στον τουρισμό διεθνώς μια πρωτοφανής υγειονομική κρίση με παγκόσμιες διαστάσεις και σε μια συγκυρία που οι εργασιακές σχέσεις στον τουριστικό τομέα έχουν φτάσει σε τέλμα με τις μαζικές αποχωρήσεις, οι άνθρωποι είναι αυτοί που καλούνται να ανασυγκροτήσουν με τις δυνάμεις τους την τουριστική βιομηχανία. Προκειμένου να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό είναι αναγκαία η διεύρυνση των γνώσεών  του, μέσω της παροχής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Καμία άλλη επένδυση των ξενοδοχείων δεν αξίζει τόσο, όσο η επένδυση στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού.

   Οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη από συνδυασμό τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, από καλλιέργεια κουλτούρας και αξιών. Στην παρούσα Δ.Ε. αναλύονται οι  σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως διαμορφώθηκαν σε συνάρτηση με τις ισχυρότερες τάσεις στη σύγχρονη και την επερχόμενη εποχή. Έτσι αναδεικνύονται σημαντικές οι πράσινες δεξιότητες για τον προσανατολισμό στην αειφόρο ανάπτυξη και οι ψηφιακές, καθώς εξελίσσεται ταχύτατα η τεχνολογική πρόοδος και ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τουρισμό. Επίσης οι κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες προκειμένου το προσωπικό να καταφέρει να διαχειριστεί τις αλλαγές συμπεριφοράς και ιεράρχησης αξιών των σύγχρονων τουριστών.

   Κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές δεξιότητες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες επιλέχθηκαν, προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα για το βαθμό στον οποίο καλύπτονται από τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ξενοδοχείων. Στην έρευνα συμμετείχαν ξενοδοχειακές ενώσεις ανά την επικράτεια, καλύπτοντας ποικίλα γεωγραφικά σημεία της Ελλάδας. Τα συμπεράσματα της έρευνας ανέδειξαν την  ανάγκη για εμπλουτισμό και ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προκειμένου να επιτευχθεί η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του ξενοδοχειακού προσωπικού.

  • In this diploma thesis, the role and importance of human capital for the prosperity of hotel businesses is extensively analyzed. The differentiation and competitive advantage of hotels depends primarily on the human factor. The adaptability and flexibility of people to the crises, upheavals and changes in the tourism environment supports the sustainability and development of the hotel industry. Currently, in the wake of the most powerful blow caused to tourism internationally by an unprecedented health crisis of global dimensions and at a time when labor relations in the tourism sector have come to a standstill with mass departures, it is people who are called upon to rebuild the tourism industry by their own power. In order to strengthen human resources, it is necessary to broaden their knowledge through the provision of continuous learning. No other hotel investment is worth as much as investing in staff capacity building.

   Employees need a combination of technical and social skills, culture and values. This paper analyzes the modern educational needs deriving from the tourism megatrends of the current and upcoming era. This highlights green skills for sustainable development orientation and digital skills, as technological progress and digital transformation in tourism evolve rapidly. Also, social skills are essential in order for staff to be able to manage the changes in behavior and hierarchy of values of modern tourists.

   Some of the most characteristic skills belonging to the above categories were selected in order to conduct research on the extent to which they are covered by hotel training programs. Hotel associations throughout the country participated in the survey, covering various geographical points of Greece. The conclusions of the survey highlighted the need for enrichment and enhancement of educational programs in order to achieve the upgrade of the educational level of hotel staff.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές