Η κατάκτηση της γλώσσας του σχολείου από παιδιά χωρίς πρότερη γνώση: συγκριτική προσέγγιση ανάμεσα στην τυπική και τη μη τυπική εκπαίδευση, μέσα από τη διερεύνηση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών.

School language acquisition for children without prior knowledge: a comparative approach between formal and non-formal education, through the investigation of teachers' experience. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΤΖΑΝΙΠΗ ΚΙΤΣΙΝΑΜΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 July 2023
 5. Ελληνικά
 6. 50
 7. Ανδρουλάκης Γεώργιος
 8. Διαγλωσσικότητα, Τάξεις Υποδοχής, διαπολιτισμική εκπαίδευση, Μ.Κ.Ο, Τυπική Εκπαίδευση, διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών
 9. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς
 10. 3
 11. 20
 12. 7
  • Οι αλλαγές στην ανθρωπομορφολογία της ελληνικής κοινωνίας είναι συνεχείς, ειδικότερα μετά το μεγάλο προσφυγικό- μεταναστευτικό κύμα που ξέσπασε το 2014 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Με τα νέα αυτά δεδομένα, το ελληνικό σχολικό σύστημα έπρεπε να προσαρμοστεί στις ανάγκες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να διαθέτουν την απαραίτητη πλαισίωση και να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα. 

   Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην ανάδειξη των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην τυπική εκπαίδευση ( σε Τάξεις Υποδοχής και Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) καθώς και στη μη τυπική εκπαίδευση, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από την εξέταση των απόψεων των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκαν οι επιμορφωτικές ανάγκες που θεωρούν οι ίδιοι ότι έχουν προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών/ τριών τους με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο.

   Τα βασικά ευρήματα της έρευνας παρουσιάζουν ότι οι εκπαιδευτικοί επιζητούν επιπλέον υποστήριξη προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε ορισμένες δυσκολίες που έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση. Αναλυτικότερα, ένα από τα ζητούμενα τους έγκειται στους τρόπους διαχείρισης πολυεπίπεδων τμημάτων με αλλόγλωσσους μαθητές/τριες που δεν διαθέτουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και η επικοινωνία μαζί τους ορισμένες φορές καθίσταται δύσκολη. Ακόμη, ένα άλλο εύρημα είναι η μη ανταπόκριση του εκπαιδευτικού υλικού που τους δίνεται στις ανάγκες των μαθητών/τριών τους, Με στόχο τη διαχείριση αυτής της ανάγκης οι εκπαιδευτικοί αναζητούν ή και δημιουργούν δικό τους υλικό.

   Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεράσματα είναι σημαντικό να παρουσιαστούν όλες αυτές οι ανάγκες και οι δυσκολίες που προκύπτουν καθημερινά, αναδεικνύοντας τις αποκλείσεις και τις συγκλήσεις που υπάρχουν μεταξύ τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

  • The composition of Greek society is constantly changing, particularly due to the significant wave of refugees and migrants that surged in 2014 and continues today. It was inevitable for Greek schools to adapt to this multicultural society. Educators must have the necessary framework and acquire appropriate knowledge and skills to navigate the new challenges. 

   This dissertation aims to shed light on the challenges faced by educators in formal education, specifically in Reception Classes and Priority Educational Zones, as well as in non-formal education. The challenges are explored through the perspectives of the educators. Additionally, the research examines the professional development needs identified by educators in order to meet the needs of students with refugee and migrant backgrounds. 

   The key findings of the research reveal that educators seek additional support to address specific challenges encountered in both formal and non-formal education. One particular concern is effectively managing multilevel classes that include non-native Greek-speaking students with limited knowledge of Greek, a fact that creates communication barriers. Another finding highlights the inadequacy of educational materials provided to meet the diverse needs of the students. As a response, educators are compelled to seek or create their own materials. 

   In light of these conclusions, it is crucial to present these ongoing needs and difficulties, emphasizing the disparities and overlaps between formal and non-formal education. 

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές