Διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν την ανάπτυξη Αργού Τουρισμού σε περιοχές Natura 2000: Η περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Exploring factors that affect Slow Tourism development in Natura 2000 sites: The Case of Central Macedonia Region (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 114
 7. Δρ. Αλεμπάκη, Μαρία
 8. Δρ. Αλεμπάκη, Μαρία | Δρ. Στεργίου, Δημήτριος
 9. Αργός Τουρισμός, Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, βιωσιμότητα, ετικέτα, Άνθρακας, Γεωχωρική Πολυκριτηριακή Ανάλυση λήψης απόφασης, CO2, Slow tourism, protected areas Natura 2000, sustainability, brand, Carbon, Multi-Criteria Spatial Decision Support System
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων / ΔΤΕΔΕ
 11. 3
 12. 10
 13. 137
 14. Περιέχει : Πίνακες, Εικόνες, Σχήματα, Χάρτες
  • Η παρούσα Διπλωματική έχει ως αντικειμενικό σκοπό τη διερεύνηση των παραγόντων που δύναται να διαμορφώσουν την ανάπτυξη Αργού Τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, αρχικά μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης καταγράφηκαν οι παράγοντες που διαμορφώνουν τον Αργό Τουρισμό καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξής του. Εν συνεχεία, διερευνήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν τον τουρισμό εντός των Προστατευόμενων Περιοχών καθώς και το καθεστώς που τις διέπει. Για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων, η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε είναι η Γεωχωρική Πολυκριτηριακή Ανάλυση Λήψης Απόφασης (Multi-Criteria Spatial Decision Support System – MCSDSS), καθώς μέσω της ανάλυσης των αποτελεσμάτων που ιεραρχήθηκαν από Ειδικούς, εντοπίστηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που αποτέλεσε την περιοχή μελέτης, εκείνες οι περιοχές που είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη Τουρισμού που έχει την βάση του στην Φύση (Nature Based Tourism – NBT) και τα αποτελέσματα συνδέθηκαν με τον Αργό Τουρισμό μέσω της S.W.O.T. ανάλυσης.

   Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναδείχθηκε πως οι Προστατευόμενες Περιοχές Natura 2000 είναι συμβατές με την ανάπτυξη Τουρισμού εντός των ορίων τους και πως συγκεκριμένα ο Αργός Τουρισμός είναι ικανοποιητικά εναρμονισμένος με τις ιδιαίτερες συνθήκες των περιοχών αυτών. Αναλογικά με την έκταση που καταλαμβάνουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι θεσμοθετημένες Προστατευόμενες Περιοχές, σημαντικό ποσοστό αυτών, περί του 55%, κρίνεται κατάλληλο για την ανάπτυξη ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, οι οποίες όχι μόνο δεν  διαταράσσουν το φυσικό περιβάλλον των προστατευόμενων ειδών, αλλά αναδεικνύουν την ευκαιρία επιπλέον προστασίας τους, συμπέρασμα που καλλιεργεί το έδαφος για περαιτέρω έρευνα.

  • The objective of this thesis is to investigate the factors affecting the development of Slow Tourism in Natura 2000 protected areas. Initially, the aim was approached by recording the factors that define and shape Slow Tourism through literature review, as well as its development prospects. Subsequently, factors affecting tourism within Protected Areas were investigated and briefly recorded, along with the set of their directives.  The methodology applied to address the research questions was the Geospatial Multi-Criteria Spatial Decision Support System (MCSDSS), as based on results prioritized by specialists, the areas suitable for the development of Natura Based Tourism – NBT were geospatially located in the Region of Central Macedonia, whilst the results were linked to Slow Tourism, via S.W.O.T. analysis.

   The results of the research confirmed that the Natura 2000 Protected Areas are compatible with the development of Natura Based Tourism within their borders, and in particular, Slow Tourism is satisfactorily harmonized with the special conditions of these areas.  In proportion to the area occupied by the statutory Protected Areas in the Region of Central Macedonia, a significant percentage of them, around 55%, is considered suitable for the development of recreational activities not only without disturbing protected species, but also creating an opportunity for their additional protection, a conclusion cultivating the ground for further research.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές